INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Taarbæk Borgerforening på

Taarbæk Skole, onsdag den 26. oktober 2017 kl. 19:30

Mødet finder sted i ”Akvariet”, der ligger i kælderetagen lige ved gymnastiksalen.

Efter den ordinære Generalforsamling vil en af vore driftige medborgere, Felix Sommer, fortælle om Taarbæk Mikrobryggeri og vi skal selvfølgelig have smags prøver.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse m.m.
  1. Valg af formand
  2. Efter 9 år som Formand ønsker Richard Sandbæk at træde tilbage, da Richard stiller op som kandidat til Kommunalbestyrelsen for De Konservative. Bestyrelsen foreslår derfor Peter Breum som ny formand
  3. Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter
  4. Bestyrelsen: Lars Blicher-Hansen træder tilbage efter mange år i bestyrelsen. Som nyt medlem foreslår bestyrelsen Casper Strunge.
   Suppleanter: Poul Erik Andersen blev valgt i 2016 for 1 år. Poul Erik Andersen ønsker at hellige sig arbejdet med Taarbæk Nyt og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars
   Blicher-Hansen som 1. suppleant og Svend Solvig som 2. suppleant.
  5. Valg af 1 revisor
  6. Valg af 1 revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes eller afleveres til Formanden Richard Sandbæk, Strandvejen 616, 2930 Klampenborg e-mail: sandbaek@icloud.com
senest torsdag den 19.oktober 2017

Det årlige kontingent på kr. 100 kan indbetales til bankkonto: Reg.nr .1551 konto nr 5768497 – MobilePay på tlf.nr. 6173 5346 – eller kontant til kasserer: Connie Nielsen, Taarbæk Strandvej 105H

BESTYRELSEN,
Taarbæk, 16. Maj 2017

_______________________________________________________

Beretning til generalforsamling i TAARBÆK BORGERFORENING, Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19:30 i ”Akvariet” på Taarbæk Skole

Velkommen til årets generalforsamling i Taarbæk Borgerforening, som faktisk den 13.september fyldte 135 år
Vi plejer jo som altid først at kigge på de mål, vi satte os i bestyrelsen for indeværende periode, så dem vil jeg kort gennemgå.
Disse mål med efterfølgende status er som følger:

1. Hvad vil vi med Taarbæk – Taarbæk mod år 2025
Det er jo en løbende proces, hvor Borgerforeningen og en lang række af byens foreninger og institutioner arbejder sammen og vi har holdt en række møder omkring forskellige emner

 1. Vores sociale medier såsom Taarbæk portalen og Taarbæk Nyt Facebook er en stor succes, så stor tak til Taarbæk Nyt og vores webredaktør Per Falkjær
 2. Brug af ”menighedsbørnehaven” til flygtningeboliger og Lægehus. Der er jo en ”integrations” gruppe i Taarbæk, som jeg ved har bedt kommunen om et møde for at se om vi dog ikke kan få flygtningefamilier til Taarbæk. Vedr. brug af huset som Lægehus kræver det en revision af lokalplanen, da det jo er et privat erhverv og det kommer bestyrelsen til at arbejde med i løbet af 2018.
 3. Vi har i Borgerforeningen inviteret vore nye medborgere til et møde med efterfølgende middag i Kulturcentret. I den forbindelse har dygtige medborgere lavet en velkomstfolder og bykort, som I kan finde på Taarbæk portalen.
 4. Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring en trafikplan for Taarbæk og herunder også genopretning af veje og fortove
 5. Vi har haft vores Taarbæk ”dukse” i gang ved Per Falkjær og de har repareret vores opslagstavle ved skolen
 6. Vi har blandt foreningerne også snakket om at udvikle Sct. Hans aften og her håber vi på at ”nye kræfter” vil tage udfordringen op sammen med Havnen og Taarbæk Nyt.
 7. Vi har også haft leje af el-biler på agendaen bl.a. via diskussioner på Taarbæk Nyt Facebook. Man kunne forestille sig at det vil være muligt for eksempel Green Mobility har et par udlejningsbiler parkeret i Taarbæk.

2. Strandsti Lauget og vores Springforbiprojekt
I den første del af året har Strandstilaugets arbejde været koncentreret om at skaffe støtte til det samlede projekt fra en række fonde, men af forskellige årsager har desværre ingen af disse bevilget midler, men der bliver ihærdigt arbejdet videre på diverse delprojekter.
Et af lyspunkterne er, at Naturstyrelsen har fundet plads i budgettet til at delfinansiere en badetrappe, som skal monteres på betonplatformen i den sydlige ende af strandstien. Den anden del på ca. 130.000 kr. får vi så doneret fra Friluftsrådet.
Naturstyrelsen har lovet at trappen vil blive opsat inden årets udløb til glæde for vinterbaderne i Taarbæk Nord.

Stor tak til Strandstilaugets bestyrelse for det store arbejde de yder og også en stor tak til vores Skovrider.

3  Af andre succesfulde tiltag kan nævnes:

 • sand i sandkassen på Bombegrunden
 • metalspand til opsamling af grillkul på bombegrunden
 • renovering af de gamle redskabsskure eller vaskehus tæt ved skolen, som jeg synes kommunen har gjort godt

Nordre Molevej 4                                                                                                      

 • Det har nok ikke undgået jeres opmærksomhed at Borgerforeningen har arbejdet hårdt og længe på hele byggesagen omkring Nordre Molevej 4. Det vil tage for lang tid at gennemgå hele sagen, eksempelvis når vi beder om aktindsigt får vi tilsendt 200 dokumenter.
 • Status er at nedrivningen langt om længe er færdig og at byggeprojektet så må forventes at starte. Det er jo et projekt som vi ikke mener overholder vores lokalplan og derfor har vi anket kommunens tilladelse til Planklagenævnet og her afventer vi et svar. Vi har også anmodet kommunen om en revision af lokalplan 233 og det har kommunen sagt ja til, så det arbejde går i gang i løbet af 2018                                                               

Kloak-arbejdet på Taarbæk Strandvej

Det store kloak-arbejde på Taarbæk Strandvej skrider stort set planmæssigt frem og forventes afsluttet omkring jul.

Lige nu går bestyrelsens bestræbelser på at få aftaler på plads med Forsyningen og ikke mindst kommunens vejmyndigheder om, hvad der skal med den i forvejen misligholdte Taarbæk Strandvej, når det igangværende arbejde er overstået. I første omgang kommer der en ny, midlertidig asfaltering, som skal have et års tid til at sætte sig, og derefter er det efter vores opfattelse helt oplagt at benytte lejligheden til både at rette fortovene op og få foretaget en permanent udbedring af vejen med hastighedsdæmpende foranstaltninger osv. Kommunen er ikke i tvivl om vores synspunkter, og er faktisk enig med os, men – som med alt andet – er det et spørgsmål om økonomi. Vi kæmper videre, stol på det.       

Status på medlemmer i vores Forening                    

Antallet af er 254, hvilket er en stigning på 14 medlemmer

Foreningens arbejde i 2017/2018:

Vi skal om lidt vælge nye medlemmer til bestyrelsen og derfor er målsætningerne for Foreningens arbejde i det kommende år ikke besluttet, men de emner der vil blive aktuelle er:

 • Revision af Lokalplan 233 for Taarbæk
  • Kommunen er enig i at der skal laves en revision af lokalplanen, som følge af Nordre Molevej 4 sagen, dog er vi i foreningen uenig i Kommunens oplæg til denne revision, idet vi mener en revision skal dække et større område end blot ”down town” Taarbæk
 • Borgermøde i 1.kvartal
  • Vi har jo en tradition for at invitere borgmesteren til et Borgermøde efter et kommunalvalg så det håber vi vil ske i løbet af 1.kvartal
 • Trafikplan for Taarbæk
  • Vi har en yderst aktiv arbejdsgruppe som kigger på et forslag til en trafikplan for Taarbæk, som omfatter både Taarbæk Strandvej og Strandvejen.

Afrunding  

Jeg er ved at nå til afslutningen af min beretning og det er bestemt vemodigt for efter 9 år som formand for Taarbæk Borgerforening stopper jeg med dette hverv, da jeg opstiller til det kommende kommunalvalg for at se om ikke Taarbæk kan få en plads i Kommunalbestyrelsen. Jeg vil gerne sige tak til jer vore medlemmer for jeres store støtte dels til mig som formand men også jeres store opbakning til hele Borgerforeningens bestyrelse, hvilket vi tydeligt mærker bl.a. på Taarbæk Nyt Facebook og mails som vi modtager. Jeg vil gerne takke mine dygtige og yderst flittige bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde og også en stor tak til alle Taarbæks foreninger for et glimrende samarbejde til gavn for vores Taarbæk.

En særlig tak går til Poul Erik som stopper i vores bestyrelse efter 14 år men heldigvis fortsætter Poul Erik som formand for Taarbæk Nyt som i sig selv er et stort arbejde. Også en særlig tak til Connie som heldigvis fortsætter men som har siddet i bestyrelsen i 25 år.

Jeg håber nu, at forsamlingen vil godkende bestyrelsens beretning.

På bestyrelsens vegne
Richard Sandbæk
Formand
_______________________________________________________

Referat Taarbæk Borgerforening 2017

Referat fra ordinær generalforsamling i Taarbæk Borgerforening afholdt på Taarbæk Skole torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.30 i ”Akvariet”.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent:

 Richard Sandbæk bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne Karen Stage Petersen som dirigent. Karen blev valgt og konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Omkring 50 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 • Formanden aflægger beretning:

Richard Sandbæk aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år og bemærkede indledningsvist, at foreningen 13/12 fylder 135 år. Foreningen er unik. Der er ikke tinglyst krav om medlemskab for hverken grundejere eller borgere i øvrigt. Der er omkring 850 husstande i Taarbæk. Taarbæk Borgerforening har i dag 254 medlemmer.

Beretningen kom bl. a. ind på følgende:

 • Hvad vil vi med Taarbæk – Taarbæk mod år 2025
 • Strandsti Lauget og Springforbiprojektet.
 • Nordre Molevej
 • Kloakarbejdet på Taarbæk Strandvej
 • Foreningens arbejde 2017/2018
 • Tak til bestyrelsen for 9 års samarbejde, og særligt tak til Connie Nielsen, som i år har været med i bestyrelsen i 25 år. Også stor tak til Poul Erik Andersen, der har været med i 14 år. Poul Erik har valgt at hellige sig Taarbæk Nyt, som absolut ”kræver sin mand”.

Beretningen kan læses i sin helhed på Taarbæk Portalen (www.taarbaek.dk)

Jørgen B. Schmidt advarede om, at en eventuel revision af lokalplan 233 ikke fører til ændringer for Taarbæk Kro.

Der blev spurgt til Købmanden i Taarbæk? Flere opfordrede bestyrelsen til at følge situationen tæt. ”Uden skole og købmand er der ikke liv i byen”.

Beretningen blev herefter taget til efterretning af forsamlingen.

 • Forelæggelse og godkendelse af regnskab:

Connie Nielsen forelagde det af Alice Timmermann reviderede regnskab for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017.

Det blev fra salen bemærket, at foreningen har en pæn formue på ca. 54.000 kr. Bestyrelsen blev opfordret til at bruge nogle af pengene.

Richard Sandbæk bemærkede hertil, at fremtidige aktiviteter kan involvere eksterne rådgivere, som skal honoreres.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med et underskud på ca. 1.200 kr.

 • Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 100 kr. Forslaget blev vedtaget og gælder således for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

 • Behandling af indkomne forslag:

 Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 • Valg af bestyrelse m.m.:
 1. Peter Breum blev valgt som ny formand for 2 år.
 2. Linda Garlov blev genvalgt for 2 år. Casper Strunge blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år.
 3. Lars Blicher-Hansen blev valgt som 1. suppleant, og Svend Solvig blev valgt som 2. suppleant. Suppleanter til bestyrelsen er valgt for 1 år.
 4. Alice Timmermann blev genvalgt som revisor.
 5. Christian Hjortkær blev genvalgt som revisor suppleant.

Bestyrelsen består herefter af: Peter Breum (formand), Connie Nielsen, Jeanette Oppenheim, Linda Garlov, Thorkild Høyer, Jørgen Bertelsen og Casper Strunge.

 • suppleant Lars Blicher-Hansen og 2. suppleant Svend Solvig.

Lars Blicher-Hansen takkede Richard Sandbæk for hans 9 år som engageret og meget aktiv formand.

Richard overrakte foreningens klokke til ny formand Peter Breum. 

 • Eventuelt:

Lars Blicher-Hansen orienterede om oplægger fra Trafikgruppen (Jørgen B. Schmidt og Jens Stephensen samt fra bestyrelsen Lars Blicher-Hansen og Jørgen Bertelsen) angående trafik og parkering i Taarbæk. Bestyrelsen arbejder videre med oplægget.

Der blev spurgt til mulighed for parkering på Strandvejen?

Lars: ja og nej. Der er allerede parkering i et vist omfang, men en oplagt mulighed

Per Falkjær foreslog et minde for Niels ”Post” Jensen f.eks. en plads eller et særligt sted i byen.

Bestyrelsen vil tage stilling til Pers forslag på førstkommende bestyrelsesmøde.

Tak til revisor og dirigent.

Formand:                                                                        Dirigent:
(sign)                                                                               (sign)
_______________________                                         _________________________________
Peter Breum                                                                   Karen Stage Petersen

Referent:
Jeanette Oppenheim