Kloakarbejde – Taarbæk Strandvej – status på arbejdet – uge 20

Taarbæk Nord

Taarbæk Strandvej
Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) har påbegyndt udbedringsprojektet for Taarbæk Strandvej nord for rundkørslen 99-146. Projektet omhandler udbedring af jordarbejder, der forårsager sætninger i asfaltbelægningen, og arbejdet forventes afsluttet inden udgangen af maj.

Strandvejen
Udbedringsarbejdet i Strandvejen 622-646 forventes påbegyndt i uge 22/23 og forventes afsluttet inden udgangen af juni.

Taarbæk Syd
Projektet starter uge 31 (31/7) og aflevering primo december 2017.

Taarbæk Bombegrunden
Projektet indeholder tilkobling af nylagte regnvandsledninger i Taarbæk til eksisterende udløbsledning i Øresund. Projektet planlægges at have en varighed på ca. 8 uger. Projektet udføres udenfor badesæsonen i perioden medio oktober – medio december.

Vi beklager de forsinkelser og gener som de utilstrækkeligt udførte jordarbejder i Taarbæk Nord projektet har medført.

Der vil ugentlig blive udsendt Ugeinfo indtil projektet afsluttes.

Med venlig hilsen
Lillian Nielsen
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Information om arbejdet
Nyt om projektet finder du på www.ltf.dk, www.taarbaek.dk, i Taarbæk Nyt, og i udhængsskabe ved Taarbæk Skole.