Kære foreninger og institutioner!

Tak fordi så mange af jer var repræsenteret på mødet om ”Vores Taarbæk frem mod 2025” afholdt på Taarbæk Skole d. 22. september.
På mødet blev der konkluderet, at jeg skulle udsende et kort referat fra mødet. Dette er således vedhæftet denne mail.
På  mødet fremkom desuden en del konkrete ideer og emner/punkter, som skal overvejes at indgå i det videre forløb. Dette er ligeledes vedhæftet som tillæg til referatet.

I overensstemmelse med mødet og som nævnt i referatets pkt. 6. b. og c. bedes foreningerne og institutionerne drøfte oplæg i respektive bestyrelser. I bedes derefter snarest meddele, hvem fra jeres bestyrelser, som ønsker at deltage i en arbejds-/styregruppe for at tilrettelægge det videre arbejde. Hvis mod forventning, der ikke er nogen fra jeres forening eller institution, som ønsker at deltage, bedes i også meddele dette.

Meddelelsen og deltagere eller framelding bedes senest 14. oktober 2015 sendt til:
·         Poul Erik Andersen: pea645@mail.dk
·         Richard Sandbæk: sandbaek@icloud.com

Med venlig hilsen

Poul Erik Andersen
bestyrelsesmedlem Taarbæk Nyt og Taarbæk Borgerforening

———– Referat fra mødet ————

Referat af møde om ”Vores Taarbæk frem mod 2025”, Taarbæk Skole den 22. september 2015

 1. Poul Erik Andersen bød velkommen på Taarbæk Nyts vegne og takkede for det store fremmøde. Alle Taarbæk Nyts foreninger og institutioner undtagen 5 var repræsenteret. Derudover var også Skolebestyrelsen og Taarbæk Børnehus repræsenteret, – i alt var der 38 deltagere.
 1. Herefter var det formanden for Taarbæk Borgerforening, Richard Sandbæk, der med baggrund i mødeinvitationen videremotiverede mødet. Richard pointerede herunder, at Borgerforeningen ikke er alene om at repræsentere Taarbæk. Foreningen finder det derfor hensigtsmæssig, at alle foreninger og institutioner deltager.
 1. Richard gav derefter ordet videre til Thorkild Hoyer, som uddybede og supplerede Borgerforeningens oplæg.
 1. Herefter blev det udsendte oplæg fra Borgerforeningen drøftet. Der var overordnet tilslutning til oplægget. Under drøftelserne fremkom en del yderligere konkrete ideer til emner og punkter, som bør indgå i det videre arbejde. Disse er vedlagt som tillæg til dette referat.
 1. Foreningerne og institutionerne udtrykte opbakning og støtte til ideen og projektet. Det blev derfor konkluderet, at der skal etableres en arbejds-/styregruppe, som kan arbejde videre med projektet og tilrettelægge det videre arbejde, herunder etablering af yderligere specifikke og/eller emnerelaterede arbejdsgrupper.
 1. Næste konkrete skridt:
 2. Poul Erik Andersen udsender et kort referat af mødet.
 3. Deltagerne diskuterer oplæg i deres respektive bestyrelser.
 4. Foreningerne og institutionerne tilbagemelder til Poul Erik Andersen og Richard Sandbæk om hvem, der ønsker at deltage i arbejds-/styregruppen.
  E-mail Poul Erik Andersen: pea645@mail.dk
  E-mail Richard Sandbæk:   sandbaek@icloud.com

  • Formand for Skolebestyrelsen, Jochum Kirsebom meldte sig på mødet.
  • Fra Taarbæk Borgerforening deltager Thorkild Hoyer og Linda Garlov.

Tillæg:

Konkrete ideer og emner/punkter, som bør inddrages Taarbæk Strategi frem mod 2025.

———– Bilag fra mødet ————

Konkrete ideer og emner/punkter, som bør inddrages i Taarbæk Strategi frem mod 2025.

Følgende ideer og emner/punkter er fremkommet fra deltagerne i mødet om ”Vores Taarbæk frem mod 2025” afholdt på Taarbæk Skole d. 22. september 2015.

 1. Byen
  • Operation “Ren By”. Evt via Skole / Børnehus.
  • Nedrivning af gamle bygninger “Arnes Bar”.
  • Renovering af bygninger/facader.
  • Tomme huse – bopælspligt?
  • Vi har en “stærk” landsby og derfor et godt udgangspunkt.
  • Kroen – Skolen – Købmanden er kritiske faktorer for Taarbæk.
   Gøre det attraktivt at være købmand i Taarbæk, evt. fast P-plads til købmanden.
 2. Aktiviteter i byen, gøre mere ud af vores fælles aktiviteter, aktivere flere borgere
  • Andet såsom Bellevue Triatlon.
  • Ideer som Taarbæk Whisky Destilleri / bryggeri.
  • Taarbæk Portalen.
 3. Etablere et Taarbæk “Ting” eller Landsbyråd
 4. Selvhjælp
  • Vi skal have JA hatten på og ikke sidde og vente på at kommunen kommer og hjælper – vi skal selv gøre arbejdet også vedr. “funding”.
 5. Aktivere Taarbæk Borgerne
  • Nytilflyttere – evt. modtage en ”Velkommen til Taarbæk pakke”.
  • Taarbæk Skole og Børnehus kan være indgangsvinklen til dette.
 6. Organisation / “Governance”
  • Hvordan skal vi organisere os?
  • Kan være flere arbejdsgrupper, der tager forskellige aktionspunkter nævnt i Taarbæk Borgerforenings oprindelige dokument samt emner fra dette dokument og dermed aktivere flere borgere.
  • Forslag om at vi skal etablere en arbejdsgruppe, der kan arbejde med at etablere en “Taarbæk Fond” så vi kan være selv finansierende. Her blev der bl.a. tænkt på Taarbæk Kro.
   • Her skal tages hensyn til, at Strandsti Lauget og “Barakken” også er i gang med at søge om fondsmidler, så forvirring undgås.
 1. Ældreboliger
  • Behovet for flere ældreboliger blev nævnt, som noget, der bær undersøges.