Klimatilpasning

Nu graves der igen i Taarbæk

Som led i kommunens klimatilpasningsplan bliver der (igen) gravet på Taarbæk Strandvej og på Strandvejen i den nordlige ende af byen med det formål at fraseparere regnvand (overfladevand) fra det i øjeblikket fælles kloaksystem, således at risikoen for overbelastning af kloakkerne i forbindelse med f.eks. skybrud mindskes. Arbejdet blev påbegyndt den 1. juni, og projektet må forventes at medføre en række gener for en stor del af os.
Repræsentanter for Borgerforeningens bestyrelse har deltaget i et orienteringsmøde hos Lyngby-Taarbæk Forsyning, og i referatet fra mødet skriver projektleder Jes Sørensen fra kommunens rådgivende firma EnviDan bl.a.:

Der ligger følgende til grund for de kommende anlægsarbejder:
– Eksisterende fællessystem er for lille til at opfylde servicekrav ved fremtidige regnhændelser (opstuvning til terræn må kun   foregå hvert 10. år)
– Overløb af spildevand til Øresund ønskes minimeret
– Unødig pumpning af regnvand til Lynetten Renseanlæg ønskes fjernet

Plan for udførelse af vejafvandingssystem i den nordlige del af Taarbæk
Anlægsarbejdet foregår i den nordlige del af Taarbæk Strandvej nord for rundkørslen og i Strandvejen til umiddelbart nord for Trepilevej. Regnvandsledningen placeres i den østlige side af vejen, hvilket er modsat den eksisterende fællesledning. Dette skyldes, at der ved en evt. fremtidig renovering af fællesledningen er plads til en udvidelse uden, at regnvandsledningen ligger i vejen.

Anlægsarbejdet vil fremgå af vejdirektoratets forside og kommunens hjemmeside.

Arbejdet i rundkørslen vil blive udført som natarbejde. Dette skyldes, at den offentlige bus skal bruge rundkørslen i dagtimerne for at vende. Mens der arbejdes i Taarbæk Strandvej vil vejen blive spærret for gennemkørsel i dagtimerne (kl. 7.00 – 18.00). Uden for dagstimerne vil der blive sikret gennemkørsel i minimum en kørebane, hvor anlægsarbejdet foregår.

Trafikken vil blive reguleret med signallys, mens der arbejdes i Strandvejen. Signallyset programmeres, så det tager hensyn til myldretrafikken.

Bussen, der kører til Taarbæk og vender, vil køre med uændret køreplan. Bussen, der normalt kører gennem Taarbæk, vil blive omlagt til Strandvejen, mens der arbejdes i Taarbæk Strandvej.

Tidsplan:
·        1. – 12. juni: Natarbejde i rundkørslen
·        8. juni – 14. august: Anlægsarbejder i Taarbæk Strandvej
·        17. august – 30. oktober: Anlægsarbejder i Strandvejen

Der gøres opmærksom på, at der er tale om en overordnet tidsplan. Anlægsarbejderne i Taarbæk Strandvej og Strandvejen kan f.eks. godt opstartes før angivet. Til gengæld er slutdatoerne deadlines, der skal overholdes.

Anlægsarbejder 2016
Udvidelse af fællessystemet i den sydlige del af Taarbæk er under projektering. Allerede i efteråret vil en lille strækning ved Taarbæk Strandvej blive opdimensioneret ved rørsprængning.

LTF har planlagt, at der også skal udføres en fraseparering af vejvand i den sydlige del af Taarbæk Strandvej. Anlægsarbejderne forventes opstartet i 2016.

Se EnviDan’s Power Point præsentation af projektet her: Se mere her

Se kommunens klimatilpasningsplan

Regnvand ledes ud i Sundet

Som led i kommunens klimatilpasningsplan er der i to etaper gravet en ny kloakledning ned under Taarbæk Strandvej og på Strandvejen i den nordlige ende af byen med det formål at fraseparere regnvand (overfladevand) fra det tidligere fælles kloaksystem, således at risikoen for overbelastning af den gamle kloakledning og deraf følgende risiko for bl.a. oversvømmede kældre i forbindelse med f.eks. skybrud mindskes. Regnvandet går i fremtiden fra ristene langs vejen ned i det nye rør og ledes – efter en filtrering af bl.a. olie – ud i Øresund ved havnen og ved Bombegrunden, hvor der i forvejen var placeret et rør med udløb ca. 100 meter ude i Sundet.

Anlægget betyder desuden, at unødig pumpning af regnvand til rensningsanlægget på Lynetten undgås.

Bodil gjorde det ! – stormen den 6. december 2013 – klarlæggelse af hændelsesforløb

Det rådgivende ingeniørfirma EnviDan A/S har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S klarlagt hændelsesforløbet under stormen den 6. december 2013, hvor flere kældre i området blev oversvømmet.

Forløbet blev præsenteret og uddybet på et møde den 8.oktober 2014, hvor repræsentanter for Taarbæk Grundejer- og Borgerforening, Lyngby-Taarbæk Forsyning og EnviDan var til stede.

EnviDan fremlagde forskellige mulige løsninger, som kan være med til at forhindre oversvømmede kældre ved en fremtidig lignende vejrsituation.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har på baggrund af klarlæggelsen af hændelsesforløbet allerede igangsat forskellige tiltag (bl.a. tætte dæksler og døre ved Becksvej pumpestation).

Se hele rapporten om hændelsesforløbet her.