Strandpromenaden

 

Prom1Se Naturstyrelses forslag

Se de forskellige ideer fra Naturstyrelsen omsat til en grafisk præsentation, hvilket var et oplæg til det gode borgermøde, vi havde i januar – klik her og bliv inspireret af de spændende muligheder.

Naturstyrelsens referat af mødet den 13. januar 2015 incl. links til flere detaljerede dele af præsentationen og til input fra de deltagende borgeres arbejdsgrupper på mødet kan ses her.

Strandsti-lauget Springforbi: Taarbæk Borgerforening deltager aktivt i selve arbejdet og på at finde et tidspunkt til en stiftende generalforsamling, som snart vil blive annonceret på vores hjemmeside. Det er vigtigt, at vi demonstrerer stor opbakning til det store arbejde, der ligger foran os vedr. “Strandstien”.

Vi vil løbende holde jer alle orienteret om aktiviteter i forbindelse med Strandstien i dette naturskønne område, og I kan også følge med på laugets facebookside ved at gå ind på facebook og søge efter “Strandstiens Laug”

Mange hilsener, Bestyrelsen

Nyt borgermøde den 13. januar 2015!

I fortsættelse af det åbne borgermøde på Strandmøllekroen d. 15. december inviterer Naturstyrelsen i samarbejde med Taarbæk Borgerforening til opfølgende møde på Taarbæk Skole tirsdag den 13. januar.

Stor interesse for Springforbi Strandpromenade

Ikke færre en 60 interesserede borgere havde valgt at tage imod Naturstyrelsen, Hovedstadens (NST-H) invitation og deltog således i turen ad Springforbi Strandpromenade samt det efterfølgende åbne dialogmøde på Strandmøllekroen lørdag d. 15. november.

Skovrider Hans Henrik Christensen fortalte indledningsvis, at NST havde fået stillet en bevilling på ca. 4 mio. kr. i udsigt i 2015 til reparationer i Springforbiområdet efter ”Bodil”. Reparationerne skal være tilstrækkelig robuste, så der ikke kræves yderligere reparationer de næste 20 år.

Herefter styrede to konsulenter fra firmaet ”Absolut Landskab” den efterfølgende og meget livlige dialog. Interessen var stor, og der kom fantastisk mange forslag både af generel karakter og konkrete forslag til specifikke områder af Strandpromenaden.

Fra Grundejer- Borgerforeningens side kan vi være godt tilfredse, idet de mange tilkendegivelser og forslag stort set alle var i tråd med vores tanker om, at der skal være et farbart stiforløb langs vandet i hele Strandpromenadens udstrækning, og at det dermed er nødvendigt at prioritere kystsikringen.

Skovrideren pointerede dog, at man ikke får megen kystsikring for 4 mio. kr. Desværre har han nok ret, men under alle omstændigheder vil det efterfølgende være svært for Absolut Landskab at udarbejde løsningsforslag, som ikke rummer mulighed for at retablere hele stiforløbet i eventuelle efterfølgende etaper.

Planen er nu som følger:

  • – jan.: 
Visualisering af delstrækninger, samt udarbejdelse af udkast til helhedsplan. Præsentation og feedback på borgermøde i jan. 2015 (formentlig 13. jan.)
  • – feb.:
 Præsentation af helhedsprojekt og strækninger, som udvælges til at gå videre med.
Udarbejdelse af projektbeskrivelse og udbudsmateriale.
  • – dec.:
Udbud og projekt gennemføres og afsluttes.

Som også annonceret her på hjemmesiden havde Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Initiativgruppen for udvikling af Springforbi Strandpark og Grundejer- og Borgeforeningen arrangeret en oprydning dagen efter, nemlig søndag d. 16. november. 
Også her mødte en gruppe borgere op – denne gang med trillebør, spader og stenhakker m.m. – og trodsede blæsevejret og Øresunds sprøjten. På omkring tre timer blev de fleste løse fliser, sten og betonklodser fjernet, så stien nu er blevet en smule mere farbar. 
Naturfredningsforeningen var meget begejstret for det frivillige arbejde og har efterfølgende i et brev tilbudt delvis ved frivillig arbejdskraft at tilføre sten, grus og jord for at hæve promenaden til samme niveau som før ”Bodil”, så der igen bliver tørt.

I brevet lufter Naturfredningsforeningen tillige tanker om oprettelse af en forening ”Springforbi Strandpromenadelaug”, der kan hjælpe med at genoprette Strandpromenaden og søge fondsmidler m.m. til genopretningen samt eventuelt etablering af et par badebroer. 
Taarbæk Grundejer- og Borgerforening støtter naturligvis disse tiltag og ser frem til forsat samarbejde med Naturfredningsforeningen og Initiativgruppen og snarlige fælles drøftelser om det videre forløb med NST-H og konsulenterne fra Absolut Landskab.

Frivillig oprydning søndag den 16. november 2014

I forlængelse af Naturstyrelsens invitation til gåtur og møde om strandpromenaden (se herunder) har vi modtaget denne opfordring:

Vær med til at gøre strandpromenaden mellem Taarbæk og Strandmøllen mere farbar!

Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk, Taarbæk Grundejer- og Borgerforening og Initiativgruppen for udvikling af Springforbi Strandpark opfordrer alle til at møde op på søndag den 16. november kl. 10-14 for at gøre Strandpromenaden mellem Taarbæk og Strandmøllen mere farbar. Mødestedet er ved strandpromenaden ud for Springforbivej. Medbring gerne arbejdsredskaber som spade, trillebør, spidshakke og brækstang, da vi skal fjerne eller flytte sten, fliser og betonklodser fra promenaden og fylde de største huller i den.

Prom2Baggrunden for initiativet er, at Naturstyrelsen ikke har ryddet op efter orkanen ”Bodil”, som sidste år forårsagede store skader på strandpromenaden, og at Naturstyrelsen nu overvejer at nedlægge de mest beskadigede strækninger af strandpromenaden, så man skal op og ned af kystskrænten flere gange mellem Taarbæk og Strandmøllen. Det er vi stærkt imod, fordi strandpromenaden langs Øresundskysten har en meget stor rekreativ værdi og stadig benyttes af mange, selv om den er i en meget elendig forfatning. Vi har derfor besluttet at fjerne de værste huller, sten, fliser og betonklodser for at gøre strandpromenaden mere farbar.

Bodil gjorde det!!! (december 2011)

Så skete desværre det, vi både havde frygtet og advaret imod – en kraftig storm fra den rigtige eller måske snarere forkerte retning har sat sit spor langs hele strandpromenaden ved Springforbi Strandpark. Mange steder har stormen ”Bodil” omtrent udryddet strandpromenaden, som det er omtalt i Det Grønne Område.

Strandpromenaden har “hængt i laser” længe, og den har gennem nogen tid været et af bestyrelsens fokusområder, når lokalplanarbejdet var overstået. TG-BF er derfor i fortsat dialog med Skoven (Naturstyrelsen) om at få renoveret strandpromenaden af stien.

Samme interesse har Danmarks Naturfredningsforening og Initiativgruppen for udvikling af Springforbiområdet, hvoraf især sidstnævnte tillige ønsker, at der etableres to badebroer i Springforbiområdet.

Naturstyrelsen søger at skaffe midler til renovering af de værste skader, men det ser unægteligt ud til at blive en kamp ”op ad bakke”. Med hensyn til badebrosprojektet arbejdes der videre, og næste skridt er et møde/besigtigelse med NBC Marine, der skal udarbejde forslag/overslag til to badebroer i Springforbiområdet.

BESTYRELSEN

Prom3 Prom4

Følg udviklingen på Facebook