Taarbæk Nyt – Vedtægter

§ 1 Formål

Foreningen Taarbæk Nyt er et upolitisk kommunikationsmedie.
Taarbæk Nyts primære formål er at virke som kommunikationsmedie for de
tilknyttede for-eninger og institutioner samt disses medlemmer.
Derudover kan Taarbæk Nyt drive/arrangere andre fælles aktiviteter som f.eks.
Taarbæk Nyt Netavis, udhængsskab, børnekarneval og juleudsmykning.

§ 2 Medlemskab

Enhver upolitisk forening og institution, som er alment åbent for medlemskab, i
Taarbæk Sogn kan blive medlem mod betaling af kontingent.

§ 3 Indhold

Taarbæk Nyt indeholder primært indlæg og artikler fra foreningerne og
institutionerne. Derudover søges medtaget artikler og informationer af almen
interesse for foreningerne og institutionerne samt disses medlemmer.
Den redaktionelle linie skal være partipolitisk neutral.
Endelig kan reklamer og annoncer optages mod betaling.

§ 4 Bestyrelse/Redaktion

Taarbæk Nyt ledes og drives af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som
vælges på generalforsamling for 2 år ad gangen. To af bestyrelsesmedlemmerne er
på valg i lige år, og tre er på valg i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med en formand (tillige
chefredaktør) og en kasserer. Bestyrelsen kan supplere sig yderligere med
assisterende redaktører og skriben-ter efter behov.
Bestyrelsen er under ansvar overfor generalforsamlingen, og der aflægges et
revideret årligt regnskab ved den ordinære generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Taarbæk Nyts højeste myndighed. Forslag, som ønskes
behand-let på generalforsamlingen, tilsendes bestyrelsen senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i 1. kvartal.
Generalforsamlingen indkal-des skriftlig med minimum 14 dages varsel til
foreningerne og institutionerne, der hver kan lade sig repræsentere ved 2
medlemmer.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Optælling af repræsenterede foreninger og institutioner.
3. Taarbæk Nyts økonomi, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Beretning og økonomi vedrørende øvrige aktiviteter.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisorer:
6.1. Taarbæk Nyt.
6.2. Øvrige aktiviteter.
7. Tilknyttede aktiviteter (f.eks. Skt. Hans arrangement).
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det
nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når minimum 1/3 af
medlemmerne frem-sætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med minimum samme varsel som for
ordi-nære generalforsamlinger.
Generalforsamlingernes beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hver
for-ening/institution har en stemme under forudsætning af, at den ikke er i
kontingentrestance. Ved stemmelighed forkastes det pågældende forslag.
Beslutning om ændring af § 9 ”Taarbæk Nyts opløsning” kan dog kun ske efter
samme regler, som er gældende for nedlæggelsen af Taarbæk Nyt.

§ 6 Kontingent

Kontingent fastsættes generelt på baggrund af Taarbæk Nyts økonomiske grundlag,
idet der søges balance mellem udgifter og indtægter. De enkelte kontingenter
fastsættes af Taarbæk Nyts bestyrelse i samarbejde med pågældende
forenings/institutions økonomi-ske fundament og generelle anvendelse af Taarbæk
Nyt.
Kontingentet opkræves ved kassererens foranstaltning en gang årligt.

§ 7 Tegningsregler/bemyndigelser/Ansvar

Taarbæk Nyt tegnes af formanden og kassereren. Kassereren er bemyndiget til at
foreta-ge Taarbæk Nyts almindelige økonomiske dispositioner, herunder i forhold
til Taarbæk Nyts bank.

§ 8 Regnskab og formue

Taarbæk Nyts regnskab og kontingent følger kalenderåret.
Taarbæk Nyts formue anbringes i anerkendt pengeinstitut.

§ 9 Taarbæk Nyts opløsning

Taarbæk Nyt kan kun nedlægges ved en beslutning truffet på generalforsamling.
Be-slutningen kræver, at mindst 50 % af medlemmerne er til stede, og heraf skal
mindst 2/3 stemme for nedlæggelsen. Er det tilstrækkelige antal
stemmeberettigede med-lemmer ikke til stede, og de fremmødte vedtager
nedlæggelsen med den krævede majoritet, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til
en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter
indkaldelsen. Denne generalforsamling kan træffe beslutning om nedlæggelse
uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dog kræves, at mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelsen.
I tilfælde af nedlæggelse tilfalder Taarbæk Nyts midler medlemmene i forhold til
senest indbetalte kontingenter.

Taarbæk Nyt er stiftet d. 19. marts 1961, og første nummer udkom i marts 1961.
Nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 22. februar
2012.
§5, 2. afsnit er ændret på ordinær generalforsamling d. 11. marts 2015.