Vedtægter – Taarbæk Samlingen

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er “Taarbæk Samlingen”.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at indsamle og kategorisere effekter, beretninger og billeder og drive et arkiv, hvor effekterne opbevares.
Taarbæk Samlingen formidler – med udgangspunkt i bl.a. arkivet – viden om lokalsamfundets historie, bl.a. ved afholdelse af udstillinger om Taarbæk sogn m.v. og fremmer interessen for Taarbæk sogn i det hele taget.

§ 3 Foreningens medlemmer

Som medlemmer kan op-tages personer, firmaer, foreninger og institutioner, der ønsker at støtte foreningens formål. Ansøgning om optagelse fremsendes til bestyrelsen og godkendes af samme. Æresmedlem-mer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelse til bestyrelsen fra bestyrelse eller medlemmer.
Medlemskab ophører ved udtræden af foreningen. Udmeldelse sker til formanden eller kasse-reren og har ikke tilbagevirkende kraft. Allerede betalt kontingent kan ikke tilbagebetales

§ 4 Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer inklusiv formand, samt 2 suppleanter, der vælges
på den ordinære generalforsamling.
For bestyrelsesmedlemmer gælder valget for 2 år.
For suppleanter gælder valget for 1 år.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Formanden vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflerhed.
Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.
Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv ved en suppleant til næste generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.
efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
Dagsorden skal indeholde:


1. Valg af dirigent og sekretær
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab for kalenderåret til godkendelse og decharge.
4. Forslag til foreningens aktiviteter for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt


Revisor vælges for 1 år og kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingens afgørelser træffes med simpelt stemmeflerhed blandt de tilstedevæ-rende medlemmer. Ved stemmelighed forkastet afgørelser/forslag.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalfor-samling indkaldes, når bestyrelsen beslutter dette, eller når mindst 10 % af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom over for formanden med angivelse af, hvilke emner, der ønskes behandlet.
Mødeindkaldelse averteres som ordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.
Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

§ 7 Tegningsregler

Foreningen tegnes af for-manden og kassereren. Kassereren er bemyndiget til at foretage løbende økonomiske dispo-sitioner og indgå kontrakter herom. Bestyrelsen kan bemyndige andre bestyrelsesmedlem-mer til at foretage de økonomiske dispositioner i forbindelse med konkrete arrangementer.

§ 8 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren opkræver kontingentet i overensstemmelse hermed.

§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer eller tilføjelse til vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen.
Beslutninger om vedtægtsændringer eller tilføjelser skal træffes med 2/3 stemmeflerhed.
De til enhver tid gældende vedtægter skal være tilgængelige på Lokalsamlingens side på Taarbæk Portalen.

§ 10 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens ophævelse skal træffes på generalforsamlingen.
Beslutningen kan kun finde sted, hvis ½ af medlemmerne er til stede, og kun hvis beslutnin-gen træffes med 2/3 stemmeflerhed.

Hvis ikke mindst halvdelen af medlemmerne af medlemmerne er til stede, skal ny generalfor-samling indkaldes og afholdes senest 8 uger efter første generalforsamling.
Beslutning om ophævelse af foreningen kan da træffes med simpel stemmeflerhed.

§ 11 Foreningens effekter ved en opløsning

Såfremt foreningen ophæves tilfalder Taarbæk Samlingen Byhistorisk Samling for Lyngby – Taarbæk kommune. Tilsagn og vilkår fremgår af stedsbibliotekets brev af 27.5.99 BS/hjp, der har følgende ordlyd: “Biblioteks- og kulturudvalget har på sit den 25. maj behandlet Taarbæksamlingens forslag om vedtægterne ændres således at Lyngby – Taarbæk kommune forpligter sig til at overtage Taarbæksamlingen ved nedlæggelse af foreningen.
Biblioteks- og kulturudvalget vedtog at acceptere Taarbæksamlingens forslag i den udstrækning det drejer sig om materiale, som naturligt hører under Byhistorisk Samlings formål.
Lyngby – Taarbæk kommune kan ikke forpligte sig til permanent udstilling af genstande fra Taarbæksamlingen eller til opbevaring af genstande, der ikke falder ind under Byhistorisk Samlings formål.”
Økonomi og yderligere aktiver tilfalder Taarbæk-nyt.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 31. august 2016 og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. De erstatter alle tidligere vægter, der samtidigt ophæves.

§4 er ændret på generalforsamlingen 31. maj 2021.