Taarbæk Nyt – Generalforsamling

Herunder kan du læse referater fra generalforsamlinger og årsmøder.

2024 Generalforsamling
 

Referat fra generalforsamling i Taarbæk Nyt – afholdt 18. marts 2024

Referat af TN generalforsamling 2024, underskrevet

2023 Generalforsamling
 

Referat fra generalforsamling i Taarbæk Nyt – afholdt 9. marts 2023

Referat af TN generalforsamling 2023, underskrevet

2022 Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Taarbæk Nyt – afholdt 9. marts 2022

Referat af TN generalforsamling 2022, underskrevet

2021 Generalforsamling
 

Referat fra generalforsamling i Taarbæk Nyt – afholdt 26. maj 2021

Referat af TN generalforsamling 2021, underskrevet

2020 Ingen generalforsamling
 

Grundet Covid 19 blev generalforsamlingen aflyst og regnskab samt beretning blev aflagt i forbindelse med  generalforsamling i 2021.

2019 Generalforsamling
 

Referat fra generalforsamling i Taarbæk Nyt – afholdt 20. februar 2019

Referat af TN generalforsamling 2019, underskrevet

2018 Generalforsamling

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I TAARBÆK NYT

AFHOLDT 21. MARTS 2018

Formand Poul Erik Andersen bød velkommen og præsenterede bestyrelsesmedlemmerne.

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jeanette Oppenheim, som blev valgt med akklamation.
Jeanette Oppenheim konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med rette varsel, og at dagsordenen var i henhold til vedtægterne.

Ingen havde bemærkninger til dette, så Jeanette erklærede generalforsamlingen lovlig.

Poul Erik Andersen tager referat.

 1. Optælling af repræsenterede foreninger og institutioner

Dirigenten optalte de fremmødte foreninger og institutioner. De fremmødte (med antal repræsentanter) var:

Barakken (2), Boules Klubben (2), Håndbold- og Gymnastikforeningen (2), Frejas Sal (1), Brage (2), Flagalléen (2), Borgerforeningen (2), Idrætsforeningen (1), Kirken (2), Kulturcentret (2), Taarbæksamlingen (2), Tennisklubben (1), og Strandsti Lauget Springforbi (1).

 1. Bestyrelsens Beretning

Formanden fortalte følgende:

Vi har i 2017 igen udgivet 4 numre med sideantal gående fra 32 som det laveste til 44 som det højeste sideantal. Vi tilstræber ikke at komme højere end 44 sider af hensyn til vægt/porto for de foreninger og institutioner, som sender bladet videre med PostNord til medlemmerne. Antallet af medlemsforeninger og -institutioner er uændret på 21.

Mht. til bladets indhold har vi har i bestyrelsen bl.a. haft en drøftelse af, om vi mere aktivt skal forsøge at skaffe flere annoncører. og vi blev enige om, at vi er på et passende niveau i forhold til indlæggene, idet vi ikke, at bladet domineres for voldsomt af annoncer.

Peter Hjalf har koordineret distributionen, som igen er udført af frivillige. Vi skylder dem naturligvis en stor tak, men af frygt for at glemme nogen, undlader jeg at nævne navne.

Derudover har vi også haft og har stadig ekstern hjælp fra Per Falkjær som Webmaster på Taarbæk Portalen og medadministrator på vores Facebook. Stor tak til Per.

Til sidst vil jeg nævne, at vi desværre har haft en ekstraordinær udgift til reparation af julelysudsmykningen i rundkørslen.
Vi mener, at årsagen skyldes begejstrede unge mennesker, som klatrede op i rundkørslens midte og selve træet ved tændings-ceremonien og derved fik ødelagt nogle lyskæder, så det skal vi nok være opmærksomme på i år.

Der var ingen bemærkninger til beretningen.

 1. Taarbæk Nyt´s økonomi, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Kasserer Sten Rehder fremlagde det reviderede regnskab.

Året udgifter var på kr. 48.756,12 og årets indtægter var på kr. 52.700.

Årets resultat er derfor kr. 3.943,88.

Poster fra 2017, som bogføres i 2018:

Indtægter på kr. 7.500 og udgifter til julebelysning på kr. 15.122,58, hvilket medfører et underskud på 3.678,68

Indestående på bankkonto pr. 31.12.2017 var kr. 76.196.29

Dirigenten konkluderede, at det formelle resultat var et underskud på kr. 3.678,68 og regnskabet blev herefter godkendt.

 1. Beretning og økonomi vedrørende øvrige aktiviteter

  • Taarbæk Portal.
   Webmaster Per Falkjær fortalte, at der de seneste 12 mdr. var vist 101.899 sider på Taarbæk Portalen.
   Havnen, som har en underside, blev vist 8.312 gange. 62 % af sidevisningerne sker via computer og resten via mobile enheder.

   Lars Blicher-Hansen (Borgerforeningen) opfordrede til, at der ryddes op i nyhederne, og at Portalen udvikles i retning af en håndbog. Bestyrelsen mente ikke at have ressourcer til at vedligeholde en håndbog, men lovede at se på mulighederne for at lave en linksamling til relevante oplysninger.

   Christian Hjortkær spurgte til om portalens kalender virker.
   Bestyrelsen har generelt indtryk af, at kalenderen virker. Flemming Henriksen bemærkede, at dens værdi i høj grad er afhængig af, at foreningerne sørger for at påføre deres arrangementer.

   Formanden afsluttede punktet med at opfordre foreningerne til i højere grad at bruge portalen til nyheder samt til at opdatere kalenderen med deres arrangementer.

 • Facebook
  På vor Facebook side har vi 960 medlemmer og hele 858 af disse har været aktive seneste 28 dage, med 3.100 opslag/reaktioner. 15 nye medlemmer seneste 28 dage.
  Baseret på seneste måneds besøg i vort billede- og videobibliotek (SmugMug) estimeres omkring 140.000 visninger på et år.

  Per Falkjær opfordrede til at udvide Facebook siden til også at omfatte køb og salg. Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde drøftet dette og fandt det uhensigtsmæssigt. Bestyrelsen har derfor ikke til hensigt at implementere dette.

 • Udhængsskab.
  Formanden konstaterede, at skabet stadig bruges flittigt af både foreningerne og private.
  Formanden nævnte, at skabet blev malet i sommers af et par flittige borgere, her i blandt Per Falkjær.
 • Julelysudsmykningen.
  Formanden gjorde opmærksom på, at juleudsmykningen er en dyr aktivitet. Trods dette var der stor enighed op at opretholde aktiviteten.
 • Taarbæk Flagallé.
  Claus Nielsen fremlagde regnskabet.
  Dette viste indtægter for kr. 17.170 og udgifter for kr. 8.341 med et resulterende årsresultat på kr.8.829. Status udviste en formue på kr. 28.906.
 1. Valg af bestyrelse
 • To bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år:
  • Sten Rehder ønskede ikke genvalg.
   Bestyrelsen havde ingen kandidater til bestyrelsesposten og ingen blandt forsamlingen ønskede at indtræde i bestyrelsen.
  • Peter Hjalf var blev genvalgt.
 • Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at konstituere sig med 4 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 5, som dikteret i vedtægterne.
 • Bestyrelsen består herefter af
  • Poul Erik Andersen, formand
  • Flemming Henriksen, kasserer
  • Lars Pelch og
  • Peter Hjalf.
 1. Valg af revisorer.

  • Taarbæk Nyt. Claus Borg blev genvalgt.
  • Taarbæk Flagalle. Klavs Olsen blev genvalgt.
 1. Tilknyttede aktiviteter

Skt. Hans arrangement.
Havnefoged Michael Laursen var ikke tilsted. I stedet orienterede Claus Nielsen.

Arrangementet i 2017 blev gennemført ved hjælp af midlerne fra det aflyste 2016 arrangement samt akkumuleret overskud fra tidligere år.
Det samlede overskud var på kr. 22.832 og arrangementet i 2017 kostede kr. 16.705. Der er således et overskud på kr. 6.127.

På baggrund af dette forslås, at de sædvanlige tilskud fra Idrætsforeningen, Tennisklubben, Sejlklubben, Kulturcentret Borgerforeningen, Havnen og Kirken på kr. 2.500 i år reduceres til kr. 2.000.

Tanker om et bredere arrangement blev drøftet. Det konkluderedes, at den nuværende planlægningsgruppe ikke har ressourcer til mere. Et udvidet arrangement vil derfor kræve at andre byder ind med ideer og ikke mindst ressourcer.

Havnefoged Michael Laursen og Poul Erik Andersen vil snarest indkalde til planlægningsmøde, eventuelt med en bredere invitation til alle foreninger.

 1. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

Sonja Bjørn Bentzen præsenterede ”Rengøringsfest 2018”, et initiativ fra Taarbæk Æstetiske Fakultet, som finder sted søndag d. 8. april 2018.

Taarbæk Nyts pokal blev tildelt Per Falkjær. Poul Erik Andersen motiverede tildelingen med den kæmpe indsats Per har ydet ved at oprette Taarbæk Portalen til stor gavn for os alle, dvs. foreninger, institutioner, foreningsmedlemmer, borgere i Taarbæk, ja ovenikøbet også borgere uden for Taarbæk.

Formanden takkede den afgåede bestyrelse, herunder især til Sten Rehder, som efter omkring 15 års arbejde som kasserer har valgt udtræde af bestyrelsen.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten Jeanette Oppenheim og forsamlingen for fremmødet og gode kommentarer.

_________________                                                                            __________________

Poul Erik Andersen                                                                                  Jeanette Oppenheim

Referent                                                                                                      Dirigent

2017 Generalforsamling

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I TAARBÆK NYT AFHOLDT 15. MARTS 2017

Formand Poul Erik Andersen bød velkommen og præsenterede bestyrelsesmedlemmerne.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jeanette Oppenheim, som blev valgt med akklamation.
Jeanette Oppenheim konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med rette varsel, og at dagsordenen var i henhold til vedtægterne.
Ingen havde bemærkninger til dette, så Jeanette erklærede generalforsamlingen lovlig.

Sten Rehder og Poul Erik Andersen tager referat.

Generalforsamlingen vedtog at tilføje et pkt. 2.a. ”Beretning” til dagsordenen.

2. Optælling af repræsenterede foreninger og institutioner
Dirigenten optalte de fremmødte foreninger og institutioner. De fremmødte (med antal repræ- sentanter) var:
Barakken (2), Boules Klubben (1), Håndbold- og Gymnastikforeningen (1), Frejas Sal (3), Brage (1), Flagalléen (2), Borgerforeningen (2), Havnen (2), Idrætsforeningen (1), Kirken (1), Kulturcentret (2), Taarbæksamlingen (2) og Tennisklubben (2).

2. a. Taarbæk Nyts Beretning
Poul Erik Andersen fortalte følgende:
Bladets layout og tryk har over det seneste år ændret sig i retning af den digitale verden. Det har efterhånden givet et flot resultat, men til gengæld har det også mistet lidt af det personlige præg, som Niels var i stand til at lave med sine stregtegninger og kopierede objekter.

Taarbæk Nyt har i det forløbne år har mistet en enkelt forening, nemlig Taarbæk Radioklub, som er blevet opløst. Der er så ”kun” 22 foreninger/institutioner tilknyttet Taarbæk Nyt.

Distributionen af bladet er i det forløbne år sket vha. en række af frivillige:
Peter Hjalf, Torkild Riising, Hasse Quaade, Preben Henningsen, Christian Hjortkjær, Birthe- Post, Glen Volkers.
Vi skylder dem en stor tak for deres indsats, herunder ikke mindst Peter Hjalf for også at samle holdet og koordinere uddelingen.

3. Taarbæk Nyt ́s økonomi, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Kasserer Sten Rehder fremlagde det reviderede regnskab.

Året udgifter var på kr. 94.808,15, hvoraf de 31.000 var ekstraordinære udgifter i forbindelse med udgifter forbundet med 2015 samt Taarbæk Nyts bidrag til Niels Post begravelse.

Årets indtægter var på kr. 76.900 (annoncer 50.000, foreningskontingenter 11.900 og Menig- hedsråd 15.000).
Årets underskud var derfor på kr. 17.908., men da året havde haft ca.31.000 i ekstraordinære udgifter, forventes 2017 at byde på overskud.

Der var ikke yderligere bemærkninger, og regnskabet blev herefter godkendt.

4. Beretning og økonomi vedrørende øvrige aktiviteter

4.1. Taarbæk Portal
Webmaster Per Falkjær orienterede
Der bliver vist ca. 10.000 sider hver måned, og der er også mange visninger på vort fotoarkiv, hvor der den seneste måned er vist 10.000 billeder. Alle byens foreninger er velkommen til at få lagt billeder og videoer fra deres arrangementer på Portalen. Foreningerne, som var repræsenteret på generalforsamlingen, fik udleveret en kopi af deres præsentationsside for at se behov for opdatering.

4.2. Facebook
Webmaster Per Falkjær fortalte, at der er nu lidt over 600 medlemmer og med en god aktivitet og tone i gruppen. Det er blevet en integreret del af kommunikationen i Taar- bæk. Alle indlæg på Portalen lægges også på Facebook med et link tilbage til Portalen.

4.3. Udhængsskab.
Poul Erik Andersen konstaterede, at skabet bliver brugt flittigt. Det er naturligvis først og fremmest beregnet til opslag fra foreningerne, men af og til er der privat personer, som beder om lov til opslag, og det får de som regel lov til i den udstrækning, der er plads.
Der ryddes jævnligt op i skabet, og jeg det går vist meget godt med at friholde plads til foreningerne.

Der blev spurgt til Ken Reinhards plan om et nyt udhængsskab på gavlen af den nye skolebygning. Da Ken ikke mere er på Skolen, formodes det, at der ikke er bevilget økonomi til et nyt fælles udhængsskab.

Peter Hjalf bemærkede, at der muligvis er behov for at tætne skabet mon vandind-trængning. Bestyrelsen vil efterse skabet og iværksætte reparation, hvis der er behov.

4.4. Taarbæk Flagallé
Birthe ”Post” Jensen har i det forløbne år overdraget Flagalléen, som derefter er kon- stitueret med Christian Hjortkjær som ny formand samt Claus P. Nielsen og Klavs Ol- sen fortsat som henholdsvis kasserer og revisor.

Christian Hjortkjær fremlagde regnskabet.
Dette viste indtægter for kr. 20.730 og udgifter for kr. 21.023,50 med et resulterende årsresultat på – 293,50 og en formue på kr. 20.077,45.

5. Valg af bestyrelse

 • Poul Erik Andersen blev genvalgt.
 • Flemming Henriksen blev genvalgt.
 • Lars Pelch blev valgt i s.f. afdøde Niels Post.
 • Per Falkjær ønskede at fratræde bestyrelsen et år før den ordinær valgperiodes udløb.I stedet blev Peter Hjalf valgt for det resterende år af valgperioden.

6. Valg af revisorer

 1. 6.1.  Taarbæk Nyt. Claus Borg blev genvalgt.
 2. 6.2.  Taarbæk Flagalle. Klavs Olsen blev genvalgt.

7. Tilknyttedeaktiviteter
Skt. Hans arrangement.
Havnefoged Michael Laursen orienterede om Skt. Hans arrangementet, som i 2016 blev af- lyst i sidste øjeblik pga. af voldsomt regn- og tordenvejr. Fyrværkeriet blev derfor ikke affyret, så fyrværkerimesteren fakturerede kun transport og arbejdstid.

Dette sammen med et opsparet overskud fra tidligere år på ca. kr. 9.000 betyder, at forenin- gerne formentlig ikke skal betale kontingent til arrangementet i 2017. Dette vil blive oplyst nærmere efter Skt. Hans planlægningsmødet i løbet af foråret.

Som en udløber af Taarbæk Borgerforenings projekt ”Vores Taarbæk frem mod 2025” er Kul- turcentret inviteret med i planlægningen og afviklingen for at gøre arrangementet bredere.

8. Indkomneforslag
Ingen forslag modtaget.

9. Eventuelt
Taarbæk Nyts pokal blev tildelt Barakken, herunder initiativgruppen bag ”den nye Barakken”, især personificeret ved Thomas Rievers og Glen Volkers. Poul Erik Andersen motiverede til- delingen ved bl.a., at gruppen ikke blot har formået at sætte skub i en ellers hendøende facili- tet, men også skabt et nyt samlingssted for alle de af byens borgere, der måtte have lyst til at være medlem.

Poul Erik Andersen takkede Per Falkjær for hans store arbejde med både Portalen og Face- book. Trods udtrædelsen af bestyrelsen vil Per fortsætte med dette arbejde.

Poul Erik Andersen takkede de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder også revisorerne Claus Borg og Klavs Olsen og bød Lars Pelch samt Peter Hjalf velkommen i bestyrelsen.

Poul Erik Andersen afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten Jeanette Oppenheim og forsamlingen for fremmødet og gode kommentarer.

 

Sten Rehder, referent                  Poul Erik Andersen, referent            Jeanette Oppenheim,  Dirigent

 

2016 Generalforsamling

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I TAARBÆK NYT

AFHOLDT 29. FEBRUAR 2016

I anledning af Niels ”Post” Jensens fravær pga. sygdom bød Poul Erik Andersen velkommen på bestyrelsens vegne.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jeanette Oppenheim, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med rette varsel, og at dagsordenen var i henhold til vedtægterne.

Ingen havde bemærkninger til dette, så Jeanette erklærede generalforsamlingen lovlig.

Sten Rehder og Poul Erik Andersen tager referat.

2. Optælling af repræsenterede foreninger og institutioner

Dirigenten optalte de fremmødte foreninger og institutioner. De fremmødte (med antal repræsentanter) var:

Barakken (2), Taarbæk Boules Klub (2), Håndbold- og Gymnastikforeningen (1), Frejas Sal (2), Brage (1), Fritidsfisker Lauget (2), Borgerforeningen (2), Havnen (3), Idrætsforeningen (1), Kirken (2), Kulturcentret (1), Taarbæksamlingen (2), Sejlklubben (2), Søbadet (1), Tennisklubben (2) Vinterbaderne (1) og Strandstilauget (1).

3. Taarbæk Nyt´s økonomi, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Kasserer Sten Rehder fremlagde det reviderede regnskab.

På indtægtssiden er der specielt kommet flere annonceindtægter.

Sten forklarede endvidere, at årets resultat især er præget af ekstraordinære omkostninger til opstart af Websiten på kr. 10.722 samt støtte til Barakkens opstart på 20.000. Underskuddet på kr. 22.800 er derfor et godt resultat.

Regnskabet udviste en formuen er på kr. 90.000.

Der var ikke yderligere bemærkninger, og regnskabet blev herefter godkendt.

4. Beretning og økonomi vedrørende øvrige aktiviteter

 • Taarbæk Netavis/Taarbæk Portal og SmugMug.
  Efter beslutning på sidste års generalforsamling er Taarbæk Portalen etableret ved en kæmpeindsats af Per Falkjær. Som følge deraf er den gamle Taarbæk Netavis nedlagt.
  Per Falkjær forklarede, at SmugMug er en funktion på Portalen beregnet anvendt til et fotoarkiv, hvor alle foreningers og institutioners billeder kan lægges ind. Dette medførte et en kort drøftelse af etik i forhold til, at billeder gøres offentligt tilgængelige uden direkte samtykke fra personerne på billederne.

  Der var generel stor tilfredshed med Taarbæk Portalen og stor ros til Per Falkjær.
  Der blev efterspurgt en form for abonnementssystem, så brugerne automatisk kan få besked, når der er nyt på Portalen.
  Efter en kort drøftelse blev der foreslået, at man kunne forsøge med en Taarbæk Nyt Facebook gruppe, hvor der kan linkes til nyheder på Portalen. Alle, som tilmelder sig gruppen, får derved besked hver gang, der er nyt på Portalen.
 • Foreningskalender
  Den ”manuelle” foreningskalender opstod efter ide og initiativ af Pia Hjortkjær for at undgå sammenfald af foreningernes aktiviteter.
  Da Portalen nu også indeholder foreningernes/institutionernes kalender, der kan aflæses Online, har bestyrelsen besluttet at nedlægge den ”manuelle” kalender.
  For stadig at tilfredsstille ”analoge” brugere, vil der blive sat kopi i udhængsskabet som vanligt.
  Bestyrelsen udtrykte stor tak til Pia Hjortkær for ide og initiativ.Poul Erik Andersen understregede, at kalenderens succes afhænger af at foreningerne/institutionerne meddeler deres aktiviteter via mail eller eventuel telefon til Per Falkjær (mailadresse fremgår af portalen).
 • Udhængsskab.
  Skabet bruges flittigt og af og til også til andet end informationer fra foreningerne. Det anses dog ikke art være et problem, så længe der er plads i skabet, og at forældede informationer tages ned.Ken Reinhard fra Skolen foreslog/tilbød, at der laves et nyt udhængsskab på gavlen af den nye skolebygning. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til drøfte dette videre med Skolen og Ken Reinhard.
 • Taarbæk Flagalle.
  På grund af sygdom var der ingen til stede til at berette om Flagalleens aktiviteter. Det reviderede regnskab blev forelagt.
  Dette viste et årsoverskud på kr. 11.717 og en formue på kr. 20.370.Regnskabet blev taget til efterretning.

5. Valg af bestyrelse

 • Sten Rehder blev genvalgt.
 • Svend Wiisbye ønskede ikke genvalg. I stedet blev Per Falkjær valgt.
 • Christian Hjortkjær ønskede at træde ud af bestyrelsen. I stedet blev Flemming Henriksen valgt.

6 Valg af revisorer

 • Taarbæk Nyt. Claus Borg blev genvalgt.
 • Taarbæk Flagalle. Klavs Olsen blev genvalgt.

7. Tilknyttede aktiviteter

 • Hans arrangement.
  Havnefoged Michael Laursen orienterede om afviklingen af Skt. Hans arrangementet i 2015. Arrangementet gav et overskud på ca. kr. 3.500, som primært skyldes, at der endnu ikke er modtaget regning for brandberedskabet. Dette sammen med tidligere års resultater betyder et samlet overskud på ca. kr. 9.000. Idrætsforeningen pointerede, at det er vigtigt, at de deltagende foreninger, kan følge med i hvordan indskuddene til Skt. Hans anvendes.Det blev vedtaget at fastholde samme kontingenter som i 2015. Alle foreninger/institutioner, som deltog i 2015, erklærede fortsat at ville være med i arrangementet i 2016.
 • Beretning fra Barakken
  På baggrund af Taarbæk Nyts økonomiske støtte til Barakken aflagde Thomas Rievers og Glen Volkers beretning om Barakkens første år som ny forening.Barakken er, på trods af at tingene tager lang tid, kommet godt igennem det første år. Kommunen har ydet større tilskud end forventet, så der har endnu ikke været behov for mere end 20 ud af de 30.000,- som Taarbæk Nyt havde givet mulighed for.
  Donationen er primært anvendt til anskaffelse af snedkermaskiner, IT-udstyr og inventar. Når regnskabet fra Barakken foreligger, vil det blive fremlagt for kasseren i Taarbæk Nyt.

  Bestyrelsesrepræsentanterne orienterede tillige om, at Barakken afholder åbent hus søndag d. 10. april.

8. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at bringe en hilsen til Birthe og Niels Post (er gjort).
Ken Reinhard orienterede om, at Kommunen har bestemt, at udlån af Havbiologilokalet (Akvariet) til private arrangementer ophører.

Der blev fra flere sider orienteret om, at Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL) som led i dennes 75 års jubilæum har udnævnt 2016 som Idrættens År. Det er planen, at der skal fokuseres på idræt og foreningsliv igennem hele året, bl.a. ved afholdelse af lokale arrangementer.

FIL og Kommunen samt lokale Foreninger i Taarbæk er derfor i færd med at arrangere et lokalt arrangement lørdag d. 20. august under navnet ”Kulturens og idrættens dag i Taarbæk”.

Taarbæk Nyt´s Pokal blev tildelt Svend Wiisbye. Christian Hjortkjær motiverede tildelingen med bl.a. Svends initiativ til at starte traditionen med det flotte lysdekorerede juletræ i vores rundkørsel, hans store arbejde med den gamle Taarbæk Netavis samt lang og tro deltagelse i byens liv.

Poul Erik Andersen afsluttede generalforsamlingen med at takke de to afgående bestyrelsesmedlemmer Svend Wiisbye og Christian Hjortkjær for deres store arbejde i Taarbæk Nyts bestyrelse samt Jeanette Oppenheim for som dirigent at have sørget rolig og sikker afvikling af generalforsamlingen.

_______________                      __________________                              _____________________

Sten Rehder                               Poul Erik Andersen                                    Jeanette Oppenheim
referent                                               referent                                                    Dirigent

2015 Generalforsamling

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I TAARBÆK NYT
AFHOLDT 11. MARTS 2015

Niels ”Post” Jensen bød velkommen og takkede for det store fremmøde.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jeanette Oppenheim, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med rette varsel, og at dagsor-denen var i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen skulle dog have været afholdt i fe-bruar, men det havde ikke været muligt at samle bestyrelsen. De fremmødte erklærede dog generalforsamlingen for lovlig.

Sten Rehder og Poul Erik Andersen tager referat.

2. Optælling af repræsenterede foreninger/institutioner
Dirigenten optalte de fremmødte foreninger og institutioner. De fremmødte (med antal repræ-sentanter) var:
Taarbæk Boules Klub (2), Håndbold- og Gymnastikforeningen (2), Brage (2), Flagalleen (2), Fritidsfisker Lauget (2), Borgerforeningen (2), Havkajaklubben (1), Havnen (2), Idrætsforenin-gen (1), Kirken (2), Kulturcentret (1), Menighedsrådet (2), Taarbæksamlingen (1), Sejlklubben (2), Søbadet (1), Tennisklubben (1) og Zumba (2).

3. Økonomi og regnskab
Kasserer Sten Rehder fremlagde det reviderede regnskab.
Dette udviste et overskud i året på kr. 10.019 og en formue på kr. 112.995.
Sten nævnte desuden, at bestyrelsen har nedsat kontingentet for de mindste foreninger.
Der var ikke yderligere bemærkninger, og regnskabet blev herefter godkendt.

4. Beretning og økonomi vedrørende øvrige aktiviteter
4.1. Taarbæk Netavis.
Svend Wiisbye: Anvendelsen af Netavisen er forholdsvis ringe, og den bør modernise-res.

4.2. Udhængsskab.
Niels ”Post” fortalte, at skabet skal repareres og have en generel omgang vedligehol-delse i dette forår.

4.3. Juleudsmykning.
Juleudsmykningen havde været lidt dyrere end vanligt. Dette skyldes, at dele af lyskæden var blevet klippet og fjernet, så der skulle monteres nyt.
Enighed om, at juleudsmykningen skal fortsætte.

4.4. Taarbæk Flagalle.
Claus Nielsen fremlagde det reviderede regnskab, der viste et overskud for året på 3.563 kr. og en formue på 8.653 kr.
Claus orienterede om, at der havde været 3 store opsætninger: Skolens jubilæum, konfirmationen samt de tre sammenfaldende jubilæer, Kirkens, Havnens og Sejlklub-bens. Sidstnævnte er den største opsætning til dato, og den krævede da også anskaf-felse af ekstra stænger og flag.
Desuden har Flagalleen været udlejet til VM stævne på Hellerup Havn.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4.5. Foreningskalender
Christian Hjortkjær vurderede, at der siden kalenderens start i 2014 har været færre sammenfald af foreningernes og institutionernes begivenheder.
Christian fortalte, at Pia Hjortkjær er villig til at forsætte med at administrere forenings-kalenderen, hvilket generalforsamlingen tog vel imod.
For at få begivenheder optaget på foreningskalenderen skal man sende mail til Pia på: piah2203@gmail.com

5. Valg af bestyrelse
Niels Jensen, Christian Hjortkjær og Poul Erik Andersen var på valg, og alle blev genvalgt.

6. Valg af revisorer.

6.1. Taarbæk Nyt.
Claus Borg blev genvalgt.

6.2. Taarbæk Flagalle.
Klavs Olsen blev genvalgt.

7. Tilknyttede aktiviteter
Skt. Hans arrangement.
Havnefoged Michael Laursen orienterede om afviklingen af Skt. Hans arrangementet i 2014. Arrangementet gav et overskud på ca. kr. 3.800, og sammen med tidligere års resultater er der et samlet overskud på ca. kr. 5.000.
For at bringe balance i regnskabet foreslog Michael, at foreninger/institutioner, der har bidra-get med kr. 3.000, nedsættes til kr. 2.500. Dette blev vedtaget.
Alle foreninger/institutioner, som deltog i 2014, erklærede fortsat at ville være med i arrange-mentet i 2015.

8. Indkomne forslag
8.1. Forslag om ændring af vedtægternes §5
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring vedtægternes §5, således at perioden for afholdelse af den ordinære generalforsamling udvides til både februar og marts. Efter ændringsforslag fra Taarbæk Idrætsforening blev det besluttet at udvide perioden til 1. kvartal.
Den nye tekst i §5, 2. afsnit, 1. sætning bliver således:
”Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år 1. kvartal”.

8.2. Principbeslutning om betinget økonomisk støtte til en ”udvidet Barakken”
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen principbeslutter, at Taar-bæk Nyt kan yde økonomisk støtte til ekstraordinære etableringsomkostninger ved en udvidet anvendelse og medlemskreds af Barakken, men under forudsætning af at den udvidede anvendelse imødekommes af kommunen og den nuværende forening ”Ba-rakken”, samt at der etableres en formel bestyrelse.

Glenn Volkers og Thomas Rievers uddybede formål og ideer til en ”ny Barak”. Bl.a. skal medlemskredsen udvides til også at omfatte alle over 18 år.
Der blev bl.a. stillet forslag om mulighed for familie-/husstandsmedlemskaber og kol-lektive foreningsmedlemsskaber. De to initiativtagere lovede at tage ideerne med i overvejelserne ved formulering af vedtægterne. Initiativtagerne opfordrede endvidere til, at alle ideer fremsendes via mail til:
glen@volkers.dk eller Thomas.Rievers@gmail.com

De efterfølgende drøftelser endte med, at generalforsamlingen principbesluttede, at Taarbæk Nyt kan yde den ovenfor beskrevne betingede økonomiske støtte til ”Barak-initiativet” med et beløb på max. 30.000 kr.

8.3. Fælles IT platform/website
Richard Sandbæk fremlagde det af Taarbæk Borgerforening fremsendte forslag om, at der etableres en fælles IT-platform/website/Facebook for alle foreninger/institutioner tilknyttet Taarbæk Nyt.
Formålet er at etablere en fælles indgangsdør/-portal til foreningerne, og derved gøre det nemmere at søge efter foreninger, institutioner, begivenheder m.m. i Taarbæk. Borgerforeningen mener desuden, at der udadtil er en god signalværdi i en fælles ind-gang til alle Taarbæks foreninger og institutioner.
Borgerforeningen afgiver gerne sit domæne ”www.taarbaek.dk” til formålet, og foreslog endvidere at Taarbæk Nyt skal have det overordnede ansvar for platformen.

Taarbæk Idrætsforening syntes godt om ideen, men gjorde opmærksom på, at for-eningen er koblet op på DBU med sin hjemmeside. Foreningen kan derfor kun støtte forslaget, såfremt IT-platformen etableres så man ved hjælp af links el. lign. kan klikke sig videre til foreningerne via faneblade med links.
Idrætsforeningen ser også gerne, at platformen skal give mulighed for, at Taarbæk Nyt kan læses elektronisk samtidig med, at det fortsat udgives i en papirudgave.

Per Falkjær fra Sejlklubben udtrykte begejstring for ideen, og han havde tilmed udar-bejdet forslag og ideer til en IT-løsning, som han præsenterede.

Enkelte udtrykte bekymring i forhold til, om man som lille forening vil være i stand til, at vedligeholde en hjemmeside.

Efter yderligere drøftelser om bl.a. udgifter til etablering besluttede generalforsamlin-gen, at bestyrelsen skal forsøge at gennemføre projektet inden for en ramme på max. 5.000 kr. Opkobling til den fælles platform vil være frivillig.
Der nedsættes en arbejdsgruppe til projektet, der forankres i bestyrelsen. Medlemmer er Sten Rehder, Per Falkjær og Lars Blicher-Hansen. Arbejdsgruppen kan suppleres med yderligere medlemmer.

9. Eventuelt.
Fra Gymnastik- og Haandboldforeningen orienterede Pia Eltang om, at hun er med i en ar-bejdsgruppe under Forenede Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL), som er i færd med at planlægge et ”Idrættens År” i 2016. Der vil komme mere information senere, og hun udtrykte ønske om, at alle idrætsforeninger vil deltage med aktiviteter.

Taarbæk Nyt´s Pokal blev tildelt Connie Nielsen. Christian Hjortkjær motiverede tildelingen med bl.a. Connies mange bestyrelsesposter i gennem mange år i adskillige af Taarbæks for-eninger.

Sten Rehder og Poul Erik Andersen
Referenter

Jeanette Oppenheim
Dirigent

2014 Generalforsamling

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I TAARBÆK NYT
AFHOLDT 26. FEBRUAR 2014

Niels Post bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jens Stephensen, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at dagsordenen var i henhold til vedtægterne.
Sten Rehder og Poul Erik Andersen tager referat, som gengives i næste udgave af Taarbæk Nyt.

2. Optælling af repræsenterede foreninger/institutioner
Dirigenten optalte de fremmødte foreninger og institutioner.
De fremmødte foreninger (med antal repræsentanter) var:
Taarbæk Boules Klub (2), Håndbold- og Gymnastikforeningen (3), Frejas Sal (4), Brage (2), Flagalleen (2), Fritidsfisker Lauget (2), Grundejer- og Borgerforeningen (2), Havkajaklubben (1), Havnen (2), Idrætsforeningen (1), Kirken (2), Kulturcentret (2), Menighedsrådet (1), Radioklubben (2), Taarbæksamlingen (2), Sejlklubben (1), Søbadet (1), Tennisklubben (1) og Vandskiklubben (1).

3. Økonomi og regnskab
Kasserer Sten Rehder fremlagde det reviderede regnskab.
Dette udviste et overskud i året på 13.821 kr. og en formue på kr. 123.510.
Sten fortalte, at overskuddet kan variere ret meget afhængig af antal trykte sider i årets blade, og at omkostningerne pr. trykte side er ca. kr. 250. Bestyrelsen har drøftet muligheder for eventuelt at give støtte til inventar/service til foreningernes anvendelse af ”Akvariet”.
Der var ikke yderligere bemærkninger, og regnskabet blev herefter godkendt.

4. Beretning og økonomi vedrørende øvrige aktiviteter
4.1. Taarbæk Netavis.
Svend Wiisbye – ingen bemærkninger.

4.2. Udhængsskab.
Skabet trænger til udskiftning.

4.3. Juleudsmykning.
Ingen bemærkninger.

4.4. Taarbæk Flagalle.
Klavs Olsen fremlagde det reviderede regnskab. Der har været ekstraordinære anskaffelser, bl.a. nye opbevaringsfaciliteter, så årets resultat er underskud på kr. 17.527. Formuen er herefter på kr. 5.090.
Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Valg af bestyrelse
Sten Rehder og Svend Wiisbye var på valg, og begge blev genvalgt.

6. Valg af revisorer.
6.1. Taarbæk Nyt. Claus Borg blev genvalgt.

6.2. Taarbæk Flagalle.
Klavs Olsen blev genvalgt.

7. Tilknyttede aktiviteter
7.1. Skt. Hans arrangement.
Havnefoged Michael Laursen orienterede om afviklingen af arrangementet i 2013. Arrangementet gav et overskud på ca. kr. 3.800 og sammen med tidligere års resultater var der et samlet overskud på ca. kr. 18.800. Der er herefter blevet indkøbt et over-dækningssejl til tribunen for ca. kr. 17.500, hvorefter det samlede overskud er på ca. kr. 1.300.
Det blev vedtaget at fastholde kontingenterne fra 2013.
Mogens Lykketoft har sagt ja til at holde båltalen i 2014.

7.2. Orientering fra Taarbæk Skole
Jens Stephensen orienterede om, at gulvene i skolens underetage nu er taget af, og at lokalerne formentlig ikke kan tages i brug inden engang i maj.

8. Indkomne forslag
8.1. Anvendelse af Akvariet
Richard Sandbæk orienterede om et fælles brev fra Grundejer- og Borgerforeningen, Kulturcentret, Havnen og Taarbæk Nyt til Taarbæk Skole. Baggrunden er, at anvendelsen af Akvariet til private fester er begyndt at slide meget på inventar og service m.m., som foreningerne via Taarbæk Nyt har bidraget til med kr. 30.000. Henvendelsen har foreløbig resulteret i en dialog med skoleinspektøren om muligheder for at pålægge lejeafgifter ved privat udlån til vedligeholdelse af inventar og service. Opkrævning af et grundbeløb samt en afgift pr. person har været drøftet, men Skolen er usikker på administrationen af ordningen.
Generalforsamlingen opfordrede til at undlade den personafhængige afgift og nøjes med et grundbeløb, samt at lade Kulturcentret administrere ordningen i samarbejde med Skolen.

8.2. Fælles Klubkalender
Christian Hjortkjær stillede forslag om en fælles klubkalender indeholdende foreningernes og intuitionernes større arrangementer, for at undgå sammenfald.
Pia Hjortkjær meldte sig til at administrere kalenderen, så foreningerne/institutionerne kan melde deres større arrangementer til Pia, hvorefter hun laver en ajourført fælles kalender, som sættes op i udhængsskabet.
Pia modtager beskeder på e-mail: pia.hjortkjaer@spies.sk eller tlf. 39 63 17 23.

9. Eventuelt.
Taarbæk Nyts Pokal blev tildelt Ulla Willumsen. Christian Hjortkjær motiverede tildelingen med bl.a. Ullas mangeårige virke i Menighedsrådet, herunder ikke mindst arbejdet med at arrangere de mange menighedsture, samt for hendes uegennyttige indsats i køkkenet ved Kulturcenteret arrangementer.

Richard Sandbæk orienterede om Grundejer- og Borgerforeningens, Sejlklubbens, Havnens og Skolens fælles møde med kommunens forvaltning (Beredskab og Forsyning) for at få etableret et beredskab til at reducere eventuelle skader som følge af fremtidige storme oversvømmelser, som eksempelvis Bodil.
Mødet resulterede i, at Forvaltningen i samarbejde med foreningerne udarbejder en handleplan og efterfølgende beredskabsplan.

Richard Sandbæk, Grundejer- og Borgerforeningen, orienterede om vedtagelsen af den nye Lokalplan 233 for Taarbæk området. I forsættelse heraf henledte Lars Blicher-Hansen opmærksomheden på, at foreningen har arrangeret et borgermøde (for medlemmer) med Borgmesteren på Taarbæk Kro d. 10. marts, kl. 1900.

Jens Stephensen orienterede om, at Sejlklubben har indhentet tilbud på reparationer af Jolle-havnen efter skaderne fra stormen Bodil. Tilbuddet er fremsent til Kommunen med håb, at reparationerne iværksættes hurtigt.

Sten Rehder og Poul Erik Andersen
Referenter

2013 Generalforsamling

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I TAARBÆK NYT
AFHOLDT 11. MARTS 2013

Niels Post bød velkommen og konstaterede, at det efter 50 års generalforsamlinger er den første generalforsamling med vedtægter for foreningen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Martin Melchior, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Sten Rehder og Poul Erik Andersen blev valgt som referenter.

2. Foreninger
Dirigenten optalte de fremmødte foreninger og institutioner.
De fremmødte foreninger (med antal repræsentanter) var:
Taarbæk Boules Klub (2), Håndbold- og Gymnastikforeningen (2), Brage (2), Flagalleen (2), Fritidsfisker Lauget (2), Grundejer- og Borgerforeningen (2), Idrætsforeningen (1), Havnen (2), Kulturcentret (1), Menighedsrådet (2), Radioklubben (2), Taarbæksamlingen (2), Tennis-klubben (2).

3. Økonomi og regnskab
Kasserer Sten Rehder fremlagde det reviderede regnskab.
Dette udviste et overskud i året på ca. 23.750 kr. og korrigeret for poster der hørte til 2011 og restancer betalt i 2013 var overskuddet på ca. 18.700 kr.
Sten foreslog at bestyrelsen fortsætter med uændrede kontingenter.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Niels (Post) Jensen blev genvalgt. Christian Hjortkjær og Poul Erik Andersen blev nyvalgt.

5. Valg af revisor.
Claus Borg blev genvalgt.

6. Flag Alle
Claus Nielsen fremlagde det reviderede regnskab. Claus orienterede om, at foreningen er blevet opsagt fra Pumpehuset ved Bombegrunden, og man skal derfor finde en ny lokalitet til opbevaring af flagstænger. Dette bliver muligvis på Jollehavnen, men et nyt alternativ kan blive langs hegnet til Børnehaven 84.
Årets resultat er ca. 7.800 kr., og status udviser ca. 22.600 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Claus Olsen blev genvalgt som revisor.

7. Taarbæk Netavis
Svend Wiisbye havde intet at bemærke.

8. Udhængningsskab
Intet at bemærke.

9. Skt. Hans arrangement
Havnefoged Michael Laursen orienterede om 2012 afviklingen af arrangementet. Dette gav et overskud på ca. 5.000 kr., og sammen med tidligere års resultater er der nu et samlet over-skud på ca. 15.000 kr. Dette vurderes at være en passende buffer til fremtidige Skt. Hans ar-rangementer.

10. Juleudsmykning
Forsamlingen var enig om, at udsmykningen af rundkørslen er blevet flottere og flottere. Tak til Kulturcentret m.fl. for en god tradition.

11. Taarbæk skole
Skolepedel Ken Reinhard var ikke til stede.
Thomas Garlov orienterede i stedet om, at biblioteket fremover skal være et åbent og ube-mandet bibliotek. Thomas opfordrede foreningerne og institutionerne til at overveje, om dele af deres aktiviteter eventuelt kan henlægges til alternativ og utraditionel anvendelse af biblio-teket. Der afholdes flere møder i løbet af foråret om det fremtidige bibliotek på skolen.

12. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

13. Eventuelt.
Intet at bemærke.

Sten Rehder, Poul Erik Andersen
Referenter

2012 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING I TAARBÆK NYT DEN 22. FEBRUAR 2012

Referent: Poul Erik Andersen

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Martin Melchior, som blev valgt med akklamation.

2. Repræsenterede foreninger og institutioner
Dirigenten optalte de fremmødte foreninger og institutioner; i alt 14 ud af 21 mulige. De fremmødte var: Taarbæk Boules Klub, Taarbæk Bridge Klub, Taarbæk Haandbold- og Gymnastikforening, Taarbæk Damekor ”Frejas Sal”, Taarbækfiskernes Sangforening ”Brage”, Taarbæk Flagallé, Taarbæk Fritidsfisker Laug, Taarbæk Grundejer- og Borgerfor-ening, Taarbæk Havn, Taarbæk Idrætsforening, Taarbæk Menighedsråd, Taarbæk Radio-klub, Taarbæk Samlingen og Taarbæk Tennisklub.

3. Regnskab og økonomi
Kassereren Sten Rehder fremlagde det reviderede regnskab.
Dette viste for første gang et driftsunderskud, ca. 19.500. Regnskabet indeholdt derfor for-klaringer på driftsunderskuddet, som skyldes tilgodehavender fra 2010, på ca. 15.100. Det reelle driftsunderskud er således på ca. 4.400, under forudsætning af at det tilgodehaven-de betales. Flere tilgodehavender er dog betalt efter regnskabsårets udløb. Regnskabet viste en formue på ca. 61.000 i banken.

Kassereren fortalte videre, at han ved uændrede kontingenter og annonceindtægter forud-ser et kommende driftsunderskud på 5-10.000 kr. Der blev derfor drøftet forskellige for-slag, herunder forhøjelse af annoncepriser og kontingenter for de foreninger som bruger megen spalteplads. Herunder lovede Menighedsrådet at undersøge, om Rådet/Kirken kan øge kontingentet op mod de tidligere 15.000, efter at man de senere år har reduceret kon-tingentet væsentligt pga. store uforudsete udgifter.

Det blev tillige besluttet,
• at bestyrelsen skal beregne en fremtidig model, hvor foreninger og institutionerne skal dække 60 % af udgifterne, og de resterende 40 % skal dækkes af annonceindtægter.
• at kontingenter fremover skal opkræves i første halvår for at undgå, at indbetalingerne falder i det forkerte regnskabsår.

Det reviderede regnskab blev herefter godkendt.

4. Taarbæk Nyt valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Sten Rehder og Svend Wiisbye blev genvalgt som henholdsvis kasserer og webmaster.

5. Valg af Revisor
Claus Borg blev genvalgt.

6. Flagallé
Kassereren Claus Nielsen fremlagde det reviderede regnskab. Dette viste indtægter på ca. 12.100, udgifter på ca. 8.400 og dermed et driftsoverskud på ca. 3.700.
Med overførsler fra 2010 på ca. 11.100 viste status for 2011 herefter en beholdning på ca. 14.800.

Klavs Olsen blev genvalgt som revisor.

 7. Taarbæk Netavis
Webmaster Svend Wiisbye berettede om netavisens aktiviteter og efterlyste herunder ind-læg og nyheder fra foreningerne og institutionerne.

Sten Rehder supplerede med at fortælle, at Taarbæk Nyt har fået en konto på YouTube med adressen www.youtube.com/tbnyt . Meningen er, at foreninger og institutioner skal kunne få ”oploaded” film eller billeder til webstedet, hvorefter disse f.eks. kan vises fra Taarbæk Netavis’ hjemmeside.

8. Udhængsskab
Niels (Post) Jensen fortalte, at frostvejret har forårsaget problemer med åbning af ud-hængsskabet. Skabet søges derfor flyttet i læ ved skolens tilbygning, når nuværende skab står til udskiftning.

9. Skt. Hans arrangementet
Havnefoged Michael Laursen fortalte, at tilskuddene fra de sponserende foreninger og institutioner beløb sig til 21.000, og der havde været udgifter for 19.300 (heraf 7.500 til brandberedskabet, som kommunen plejer at betale). Status for 2011 arrangementet var derfor et overskud på 1.700. Overskuddet fra tidligere år var på 7.900, så det samlede overskud er nu på 9.600.

Overskuddene har jævnfør tidligere generalforsamlinger skullet finansiere en markise og platform ved skolens havbiologilokale til anvendelse i forbindelse med Skt. Hansaften og andre arrangementer. Kommunen har imidlertid meddelt, at vi ikke må lave en permanent indretning på skolen, da denne er klassificeret som bevaringsværdig. Henover sommeren vil der så i stedet blive forsøgt at udtænke en mobil konstruktion, som kan monteres og afmonteres efter behov.
Brogården ved Maj-Britt har givet tilsagn om at vi fortsat kan låne en lastbil som mobil plat-form til musik m.m.

Michael Laursen konstaterede, at arrangementet trods de øgede udgifter fortsat løber rundt under forudsætning af, at foreningerne og institutionerne sponserer som de plejer. Repræsentanterne fra disse gav tilsagn om at forelægge dette i deres respektive forenin-ger og institutioner.
Idrætsforeningen bemærkede, at de større foreninger og institutioner ligeså godt kan øge bidragene så Taarbæk Nyt kan reducere tilskuddet fra 2.500 til eksempelvis 500. Der var generel tilslutning til ideen, som naturligvis skal behandles af de respektive foreninger og institutioner.

Michael Laursen opfordrede endvidere foreningerne og institutionerne om at give forslag til årets båltaler. Mogens Lykketoft og Karen Ellemann blev nævnt som emner.

10. Juleudsmykning
Der var stor tilfredshed med årets juleudsmykning og generel enighed om, at kulturcent-rets oprindelige initiativ med juletræstænding i rundkørslen er en god tradition.

11. Godkendelse af vedtægter
Poul Erik Andersen fremlagde på bestyrelsens vegne det på forhånd udsendte forslag til vedtægter, men inkorporeret med ændringsforslag indleveret fra Taarbæk Havn.

Efter en grundig drøftelse, som medførte enkelte nye ændringsforslag, blev det samlede forslag enstemmigt vedtaget.
Vedtægterne vil blive udsendt til foreningerne og institutionerne samt offentliggjort på Taarbæk Nyt Netavis (www.taarbaeknyt.dk).

Bestyrelsen blev dog pålagt, at undersøge om vedtægterne skal indeholde en tekst om økonomisk ansvar.
Bestyrelsen har efterfølgende fået oplyst gennem bl.a. ”Advokatgruppen”, at der er dannet retspraksis for såvel foreningers som bestyrelsers økonomiske ansvar. Der er således in-gen grund til at inkludere dette i vedtægterne.

12. Taarbæk Skole
På vegne af skolepedel Ken Reinhard, der havde meldt afbud, oplyste Niels Post, at foreningerne fortsat kan låne lokaler vederlagsfrit. Lejlighedsvis udlån til private må dog for-udses at blive pålagt en afgift for energiforbrug m.m.

13. Eventuelt
Taarbæk Grundejer- og Borgerforening orienterede om forløbet i det igangværende lokal-plansarbejde, herunder at forløbet kan følges på foreningens hjemmeside på adressen: www.taarbaek.dk.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Poul Erik Andersen Martin Melchior Niels Jensen
Referent Dirigent Formand
2010 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING I TAARBÆK NYT DEN 14. APRIL 2010. 

Kære Læser, Lige nu sidder du og mentalt forbereder dig på at indsuge indtryk fra referatet om forløbet af Generalforsamlingen i TAARBÆK NYT – Taarbæks største avis. Men inden du når dertil, er der lige være en kort introduktion, så kort som mulig. TAARBÆK NYT er hverken et aktieselskab, et interessentskab, et anpartsselskab. et personligt ejet selskab eller en forening. Der eksisterer ikke nogen navngiven ejer eller ejerkreds. Som naturlig konsekvens heraf findes der heller ikke nogen love eller vedtægter for TAARBÆK NYT. Følgelig er en Generalforsamling i TAARBÆK NYT og beretningen fra generalforsamlingen en noget sær “størrelse”, der med sikkerhed ikke er et gangbart juridisk dokument. Slige småting afholder dog ikke chefredaktøren — for sådan én findes naturligvis — fra ved skriftlig indbydelse at indkalde repræsentanten fra Taarbæks 21 foreninger til at møde op på skolen til TAARBÆK NYTs 36. Generalforsamling med tilhørende dagsorden.

 1. Indledningsvis nyder de fremmødte et par stk. smørrebrød med tilhørende drikkevarer, det letter altid på stemningen. Derefter udpeges/vælges aftenens mødeleder — i år Martin Melchior — samt en referent. Martins første opgave er at konstatere, hvilke foreninger der er til stede og, hvem der i år repræsenterer hvilke foreninger. Aftenens fremmøde var 17 ud af 2 I indbudte foreninger. Derudover var Ken (skolens pedel) meget fornuftigt mødt op, da det er Ken, der har slæbet med, at foreningernes anvendelse af skolens mange faciliteter (gymnastiksal, “Akvariet”, borde, stole og meget mere) forløber på en anstændig måde. Desuden havde Taarbæk s netavis: “www.taarbaeknyt.dk” v/ Svend Wiisbye heldigvis også fundet ned i Akvariet denne aften.
 2. Da TAARBÆK NYTs regnskabschef (helt legitimt) var bortrejst, fremlagde revisionen vi Claus Borg årets regnskab. Indtægterne var Ca. kr. 46,000, hvilket dog ikke var nok til at dække udgifterne, som beløb sig til Ca. kr. 82.000. Heraf skulle dog Ca. 1cr. 19.000 henføres til 2008. Kassereren havde inden mødet regnet på, hvordan man fremover kunne få regnskabet til at balancere. Løsningen er at sætte det forholdsvis beskedne gebyr for annoncering op med ca. 50%. Da der kun var meget få annoncører til stede, var det ikke vanskeligt at majorisere dette forslag igennem. Kunsten bliver så følgelig at fastholde annoncørernes interesse i fortsat at annoncere i dette fantastiske medie.
 3. Ud over at udøve det redaktionelle ansvar for TAARBÆK NYT er det chefredaktøren, der både er initiativtager og udførende omkring aFholdelse af det årlige børnekarneval ved fastelavn. Der var 63 børn og 60 voksne, der betalte for deres deltagelse, og sammen med salget af div. drikkevarer og lotteriet endte det med, at regnskabet balancerede med et mindre overskud på godt b. 300. Det kalder jeg overblik. Måske skulle vi invitere Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomiudvalg her til byen og fortælle udvalgets medlemmer lidt om budget- og økonomistyring?
 4. Udgiften til Taarbæks juleudsmykning i rundkørslen er en betydelig post på TAARBÆK NYTs udgiftsside. Også denne gang (2009) havde udsmykningen taget sig vældig godt ud, så traditionen fortsættes i 2010.
 5. Også ledelsen af TAARBÆK FLAGALLÉ aflagde denne aften beretning og regnskab for årets (2009) aktiviteter. Her tænker man langsigtet, så det er lykkedes over årene at skabe en likvid formue på kr. 21.500. Så da Kommunen nu i år (2010) har bevilget det nødvendige beløb til renovering af gamle og etablering af nye guirlande huller, så er pengene i kassen klar til at investere i et tilstrækkeligt antal nye flag og flagstænger. Når projektet er gennemført vil flagalléen række fra Bellevue krydset i syd, hele vejen gennem Taarbæk Strandvej op til “Trekanten” i nord samt ad Edelslundsvej op til Kirken. Det bliver bare “STORT’.
 6. Udhængsskabet ved skolen fungerer godt. vi har heldigvis undgået hærværk (nytårsaften!). Husk med jævne mellemrum at slå et slag forbi og se, hvad der rør sig af stort og småt i byen.
 7. Taarbæk Netavis vi Svend Wiisbye efterlyste indlæg til netavisen. Dette udløste en frugtbar tilkendegivelse fra flere sider om, at Netavisen evt, kunne stille en debatside til disposition. Også Facebook blev drøftet. Der blev dog ingen afklaring på mødet, men tanken/idéen fængede.
 8. De ansvarsfulde jobs som revisorer for de 3 regnskabs førende “enheder”, blev lykkeligvis genbesat af de samme hæderlige folk som hidtil.
 9. Festen Skt. Hans aften 2009 var jo lige på kanten til at gå “i havet”, da Kommunens sædvanlige tilskud til afholdelsen pludselig “forsvandt”. (Udførligt behandlet i juni, september og december 2009 udgaverne af TAARBÆK NYT). Også i 2010 vil Kommunens indsats og bidrag være uhyre beskedent. Udgifterne til fordeling mellem sponsorerne til Sct. Hans aftensfesten i 2010 forventes at blive større end i 2009. Sidste år var det især “redningsbæltet” fra Havnen, som førte aftenen til en succes. Heldigvis vover Michael Havnefoged pelsen igen i år og påtager sig at være tovholder og koordinator for forberedelserne til aftenen, Michael indkalder interessenterne til planlæggende møde. Michael får brug for al den støtte han kan få, både mht. arbejdskraft men også og ikke mindst i form af “hårde kontanter”. Hjælp ham!
 10. Overrækkelse af Taarbæk Nyt Pokalen til Thomas Garlov, ledsaget af nedenstående hyldest: “Hvert år hædrer TAARBÆK NYT — byens største avis — en Taarbæk borger eller en forening, som har ydet en særlig indsats for vores landsby her ude mod øst. Det officielle symbol på denne hæder er Taarbæk Nyt Pokalen. Det er 26. gang at pokalen skal finde et nyt sted at stå for det kommende års tid.
  Aftenens modtager af pokalen for 2010, Thomas Garlov besidder en række egenskaber, som han heldigvis stiller til disposition for hele Taarbæk.
 1. For det første — med et gammeldags udtryk — fører han en god pen. Han disponerer sine skriverier meget systematisk, han argumenterer sin sag uhyre pædagogisk, og han er helt klar i sin formulering. Så klar, at de af ham fremsendte skrivelser til kommunalbestyrelsen oppe i Kgs. Lyngby — en forstad til Taarbæk — er blevet læst og forstået og aller vigtigst: I høj grad taget til følge. Brevene er blevet fremhævet og rost i kommunalbestyrelsen for både indhold og form.
 2. Som det næste skal fremhæves den energi, som du kaster ind arbejdet med Kulturcentret. Du arrangerer, klargør lokaler, flytter rundt med stole og borde, du bager selv bollerne til de festlige aftener her på skolen, byder velkommen og lukker efter os, når aftenen er slut osv, osv. Pas på at du ikke sprænger dig selv. Vi vil gerne beholde dig mange år endnu.
 3. Som det sidste skal fremhæves din kreativitet, som ikke mindst folder sig ud ved valget af indholdet af de arrangementer, som du og din bestyrelse indbyder os til i sæsonens løb. Idérige, afvekslende, for store som for små.

 

Her er pokalen Thomas, symbolet på at vi værdsætter, det du gør for Taarbæk.

Christian Hj.

Overrakt ved Taarbæk Nyts generalforsamling 14. april 2010.

Bragt i Taarbæk Nyt 2010-2 side 19

2009 Generalforsamling

Referat af Taarbæknyt årlige møde 25 marts 2008 kl. 18.30

Mødet afholdtes i Akvariet under Taarbæk Skole Ordstyrer: Martin Melchior Referent: Sten Rehder
Mødet indledtes med at formanden og redaktøren Niels “Post’ Jensen bød velkommen og vi spise et par højtbelagt smørrebrød sammen.

Martin blev udpeget som ordstyrer og Sten som referent.

Punkt 1. Foreninger repræsenteret.
Følgende foreninger var tilstede: Taarbæk Boules Klub(Connie og Svend). Taarbæk Bridge Klub (Birthe Clausen og Mona Andersen). Taarbæk Håndbol Gymnastikforening (Pia Søgård og lette Damgard), Taarbæk Damekor “Freja Sal” (Marianne Lønbo), Taarbæk Fiskernes Sangforening Brage (Jørgen Larsc Viktor Henriksen), Taarbæk Flagallé (Claus Nielsen), Taarbæk Grundejer- og Borgerforening (Lars Blicher Hansen), Taarbæk Havn (Michael Laursen), Taarbæk Kulturcenter (Claus Borg, Bente Steffensen), Taarbæk Menighedsrå (Bente Steffensen, Ulla Willumsen), Taarbæk Samlingen (Claus Olsen, Peter Hjalkf), Taarbæk Sejlklub (Vibeke Larsen, James Flink), Taaarbæk Tennisklul (Jørgen Schmidt), Taarbæk Vinterbadere (Bente Steffensen).
Følgende var ikke repræsenteret: Barakken, Havkajak klub, Radioklub, Vandskiklub

Punkt 2. Regnskab for Taarbæk Nyt
Kassereren Sten Rehder fremlagde og uddelte regnskab som blev godkendt. Regnskabet fremviste et mindre overskud på ca kr.5000,- og en i øvrigt sund økonomi med en formue på omkring kr. 75.000,- Annoncørpriser og foreningsbidrag bibeholdes på nuværende niveau da det betyder at indtægter og udgifter balancerer nogenlunde. Claus Borg blev genvalgt som revisor

Punkt 3. Karneval Niels Post redegjorde for Karnevallet. 70 børn og 68 voksne havde deltaget. Regnskabet blev omdelt. Der var et underskud på kr. 229,15 , der dækkes af TaarbækNyt.

Punkt 4. Juleudsmykning i rundkørsel.
Niels Post redegjorde. Der var stor tilfredshed med udsmykningen og alle var enige om at den skulle fortsætte. Nogen havde desværre klippet noget af udsmykningen, hvilket betød at den i år var blevet lidt dyrere pga. vedligeholdelsesomkostninger og lidt udvidelse af lyskæden.

Punkt 5. Flag Allé
Claus Nielsen fortalte at pga. indkøb af 10 nye flag og stænger samt diverse vedligeholdelse udviste regnskabet for 2008 et underskud på Ca. Kr.12.000,-. Da der stadig er 14.000 i kassen er der ingen grund til bekymring. Forsamlingen udtrykte stor anerkendelse for Flagalléen som er med til at sætte særligt præg på byen.

Punkt 6. Udhængsskabet foran skolen.
Niels Post administrerer skabet. Alle foreninger kan hænge opslag op og nøgler er hos bla. havnefogeden, Connie, Kulturcenter, Niels Post. Udhængsskabet er primært til foreningernes brug. Der udspandt sig en lille diskussion om betimeligheden af private annoncer i skabet. Konklusionen var, at private i begrænset omfang “per conduite” – og mod “passende betaling” – kan gøre brug af skabet.

Punkt 7. Taarbæk Netavis. (www.taarbæknyt.dk og www.taarbaeknyt.dk)
Svend Wiisbye er tovholder i netavisen. Han fortalte at netavisens nyheder er dem der tilflyder via Niels Post- altså de samme som i den trykte udgave. Der var forslag om at netavisen har links til alle Taarbæks foreninger. Der var også forslag om at foreningerne i højere grad skriver nyheder til taarbaeknyt.dk

Punkt 8. Valg af revisorer.
Der var genvalg af alle. Taarbæknyt: Claus Borg. Flagallé og Karneval:Kjeld Rasmussen.

Punkt 9. Eventuelt.
Sankt Hans Aften på Havnen. Michael havnefoged fortalte at kommunen — pga. besparelser – havde planer om at aflyse Sankt Hans Aften arrangementet på havnen. Han foreslog at Taarbæknyt stod for bål i havnen og sponsorerede arrangementet. Der var forslag om at vi ikke arrangerer et arrangement selv, hvis kommunen laver arrangementer andre steder i byen. Dette forslag blev vedtaget, da kommunen ikke blot skulle kunne vælte et offentligt arrangement, der kommer mange i kommunen til gode, over på Taarbæks foreninger, hvis de samtidig gennemfører arrangementer i andre lokalsamfund i kommunen.
Det aftaltes at følgende 3 foreninger i fællesskab arrangerer et arrangement, hvis kommunen aflyser alle arrangementer i kommunen.
1. Havnen fordi den har ekspertise i at trække flåden ud.
2. Kulturcentret fordi de har erfaring med underholdning med udskænkning
3. Grundejerforeningen fordi de har erfaring med kontakter kommunen.
4. Taarbæknyt: fordi de har penge på kistebunden.

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden.

Referat udarbejdet 26 marts 2009 af Sten Rehder

Bragt i Taarbæk Nyt 2009-2 side 32

2007 Generalforsamling

Nyt fra TAARBÆK NYT Som de fleste ved – ellers gør de efter at have læste det følgende – mødes repræsentanter for foreningerne bag Taarbæk Nyt (se hvem det er side 2) en gang om året til drøftelse af fællesprojekter mv. Der findes ingen formaliserede regler for dette møde, der kalder sig generalforsamlingen og som i de mere end 20 år, det har været afholdt, har klaret sig glimrende uden.

Årets møde fandt sted d 28. februar 2007 i de netop etablerede lokaler i kælderetagen på Taarbæk skole, der også var repræsenteret på mødet. Niels Post bød velkommen og udpegede Martin Melchior som mødeleder. I taknemmelighed for valget udpegede denne straks sig selv som referent. Om det følgende derfor er et officielt referat vil vi overlade til de enkelte læsere at afgøre. Men andet får I ikke.

Forsamlingen kunne konstatere at regnskabet for Taarbæk Nyt udviste et tilfredsstillende resultat. Dette er en følge af beslutninger på sidste Års generalforsamling, hvor man vedtog at gøre de enkelte foreningers bidrag til Taarbæk Nyt afhængig af den enkelte forenings medlemsantal, at overlade portoudgifter til de enkelte foreninger og at fremrykke indbetalingerne af de enkelte foreningers bidrag til det kalenderår, bidraget dækker.

Børnekarnevalet blev rost. Det havde været velbesøgt og udviste et mindre underskud. Enstemmighed om at fortsætte med børnekarneval.

For Taarbæk Nyt og Børnekarnevalet genvalgtes hhv. Claus Borg og Kjeld Rasmussen, som revisorer.

Juleudsmykningen på rundkørslen finansieres af Taarbæk Nyt og der var også enighed om at fortsætte med at påtage sig denne udgift. Lars Blicher-Hansen retter henvendelse til kommunen om udsmykning af rundkørslen med blomster i sommerhalvåret.

Claus Nielsen kunne oplyse at regnskabet for Taarbæk Flagallé udviser et overskud, der betyder, at en nødvendig udskiftning og vedligeholdelse af flagstængerne kan foretages. I tilknytning til dette arbejde vil en restaurering at udhængsskabet foran skolen finde sted. Flagalléen vil med bistand af Christian Hjortkjær rette henvendelse til kommunen med anmodning om udvidelse at antallet at huller i vejkanten til flagstænger i byens sydlige ende.

Taarbæk Nyts netavis har i en årrække haft Sten Rehder som i webmaster. Da han også er Taarbæk Nyts kasserer har han søgt en afløser. Svend Wiisbye vil for fremtiden være vores webmaster.

Til aftenens drøftelse af den fremtidige brug af de nye kælderlokaler forelå et oplæg, der søgte at indkredse de problemer, der kan opstå, når mange parter skal samarbejde om at få det bedst mulige ud af denne spændende nye udfoldelsesmulighed. Drøftelserne resulterede i at man i et prøveår hvor alle brugere er ansvarlige, vil følge følgende retningslinier: Lokalerne forbeholdes foreningsarrangementer.(Skolelederen kan dog undtagelsesvist dispenserer fra denne betingelse). Der betales ikke for benyttelsen. Lokalerne bookes hos skolebetjent Ken Reinhard (tlf. 208403 18), der også råder over diverse nøgler ligesom det også er Ken, der sørger for den endelige bookning hos kommunen.

Lokalerne forlades i mindst samme rengøringsmæssige stand som de modtages. Kulturcentrets køkkenservice kan stilles til rådighed efter nærmere aftale. Eventuelle mangler ved servicet vil efter prøveårets udløb blive godtgjort af Taarbæk Nyts kasse. Anvendelsen af lokalerne vil i et vist omfang tillige være underkastet kommunens regelsæt for lokaleudlån med skyldig hensyntagen til, at det er foreningerne og ikke kommunen, der har fremskaffet midler til indkøb af lokalernes inventar.

Udmattede af den krævende diskussion vendte forsamlingen sig derefter mod det ligeså vigtige spørgsmål: Hvad skal lokalerne hedde.

I forslag blev bla. bragt:

 • AKVARIET
 • U-BADEN
 • UNDERHUSET

Forsamlingen enedes om at udskrive en konkurrence om det bedste navn og Nils Post, Thomas Garlov og referenten valgtes som præmiekomité. Se nærmere om konkurrencen andet steds i bladet. På mødet var repræsentanter for Taarbæk Idrætsforening, Taarbæk Vandskiklub og Taarbæk Hav kajak Klub fraværende. Med det resultat at der blev 6 stk. uspecificerede til overs.

Martin Melchior

Bragt i Taarbæk Nyt 2007-1 side 14

2006 Generalforsamling

Referat af Taarbæk Nyts generalforsamling i Bindesbøll’s hus den 8. marts 2006 kl. 18.30

Af de tilknyttede foreninger under Taarbæk Nyt var følgende ikke repræsenteret: Taarbæk Idrætsforening, Taarbæk Havkajakklub, Taarbæk Tennisklub og Taarbæk Vandskiklub.

Dagsorden
1. Taarbæk Nyt – Regnskab
2. Taarbæk Nyt – Udenbys medlemmer
3. Flagallé – Regnskab
4. Taarbæk Skole – Ombygning
5. Valg af 2 revisorer (Claus og Kjeld)
6. Taarbæk Nyt – Netavis
7. Juleudsmykning
8. Børnekarneval – 2006
9. Eventuelt.

 1. Regnskabet for Taarbæk Nyt blev omdelt og gennemgået af kasserer Sten Rehder. Der var et flot overskud, hvilket skyldes, at der udover annonceindtægter var kontingenter for to år. Der blev stillet forslag om, at fordele kontingentet på foreningerne sådan, at de små foreninger betaler ca. 500 kr., mellemstore foreninger kr. 1000.- og store foreninger kr. 2000.., og at kirkens bidrag samtidig sættes ned, idet der er kommet flere foreninger til, og udgifterne til udsendelse af bladet til udenbys medlemmer er overgået til foreningerne selv, og således ikke belaster Taarbæk Nyts regnskab. Sten Rehder udarbejder fordelingsnøgle for kontingenterne. Regnskabet blev derefter godkendt.
 2. Som ovenfor nævnt, bliver Taarbæk Nyt fordelt af foreningerne selv til de udenbys medlemmer, hvilket fungerer godt. Niels foreslog, at trykkeriet bag på Taarbæk Nyt skal kunne lave nogle blanke rubrikker til adresselabels og frimærker, så man sparer kuverter, hvilket alle var enige i.
 3. Claus P. Nielsen fremlagde det reviderede regnskab for Taarbæk Flagallé, som så pænt ud, og blev godkendt.
 4. Martin Melchior havde medbragt en tegning af underetagen på skolen, således man kunne se, hvordan biologilokalet kommer til at se ud efter ombygningen. Der vil komme skydedøre mellem køkkenafdelingen og havbiologiafdelingen og franske døre ud til havnen, og lokalet kunne rumme 30-40 personer til spisning. Kommunen har afsat 300.000 kr. til hele ombygningen og indretning af køkken. Ombygningen skulle være færdig til det nye skole- års begyndelse. Der vil være behov for, at foreningerne og andre yder tilskud til den endelige færdiggørelse af lokalet. Det blev derfor besluttet, at Taarbæk Nyt stiller kr. 30.000.- til rådighed for projektet.
 5. Claus Borg og Kjeld Rasmussen blev genvalgt som revisorer.
 6. Sten Rehder oplyste, at Taarbæk Nyt netavis ikke blev brugt særlig meget, men opfordrede alle til at bruge den mere.
 7. Juleudsmykningen havde været flot denne gang og alle var enige om at lysene fortsat skulle sættes op.
 8. Niels beklagede, at børnekarnevallet havde givet en underskud på kr. 2.063.-, hvilket skyldes, at der kun var 110 børn med i forhold til sidste år 138 børn. Bortset herfra var det en meget vellykket eftermiddag med tøndeslagning i gymnastiksalen og underholdning af Cirkus 3. Der var stor tak til alle hjælperne ved arrangementet.
 9. Der var almindelig hyggelig snak bagefter. Martin Melchior afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. Som referent/Connie Nielsen.

Bragt i Taarbæk Nyt 2006-2 side 23

2004 Regnskabsafslutning

Regnskabsafslutning

Med dette nummer af Taarbæk Nyt nr. 124 Julen 2004 afsluttes regnskabet for 2004.

Når kontoudskrift af 31 december 2004 er modtaget vil opkrævning for 2004 blive udsendt til foreninger og annoncører. Dette gøres for ikke at sammenblande regnskaber for 2004 med 2005.

Foreninger og annoncører betaler bagud. Undtagelsen er Taarbæk Menighedsråd, der har betalt for 2004, dette gøres medio af udgivelsesårets 4 numre.

I cirka beløb:
Kassebeholdning 31. december 2004              Kr. 5.000
Trykning 4 numre                                            kr. 40.000
Post forsendelse                                             kr. 12.000
Forbrugsgods                                                    kr. 8.000

For at sikre betalingsevnen i 2005 bedes foreninger og annoncører at betale opkrævning for 2004 med det første efter modtagelsen.
I fortsættelsen af modtagelsen af kontoudskrift af 31. december 2004 vil regnskab for 2004 blive udarbejdet og sendt til revisor, der er Claus Borg.

Når revideret regnskab foreligger vil der blive indkaldt til årsmøde, hvor regnskab 2004 og budget 2005 vil blive fremlagt.

Ved siden af udgivelsen med de 4 numre pr. år, er Taarbæk Nyt deltager i børnekarneval julekæder og vandskifest.
For en god ordens skyld skal det fremhæves at tilsagn og økonomi for udvidelser af Taarbæk Nyts aktiviteter skal sikres ved årsmødet.
Glædelig jul og godt nytår 2005 7’l
Regnskabschefen.

Bragt i Taarbæk Nyt 2004-4 side 28

2002 Årsmøde

Taarbæk Nyt. Årsmøde 2002.

Onsdag den 24. april 2002 Holdt Taarbæk Nyt årsmøde i Bindesbøll Huset.

9 af de 12 partshavere var repræsenteret.

 1. Valg af dirigent.
  Ingvar Nielsen.
 2. Taarbæk Nyts regnskab og økonomi.
  Der var i 2001 sket et fald i kassebeholdningen. Opkrævning for 2001 udsendes medio december 2001 på forudgående 4 numre og regnskabet afsluttes pr. 31. december. Disse forhold kunne delvis forklare fald i beholdning. Rolf Øster foreslog, at regnskab 2002 kom til at indeholde en oversigt for tilgodehavender. Det blev vedtaget.. Herefter blev regnskab 2001 godkendt.
 3. Udensognske medlemmer.
  Viktor Henriksen roste foreningerne for indberetninger om personer, der ikke længere var medlemmer. Grundet porto var der økonomi i ikke at udsende Taarbæk ud af sognet. (Da Taarbæk Nyt er et sogneblad har medlemmer i sognet ingen interesse, da alle her modtager bladet uanset medlemskab)
 4. Børnekarneval 24. februar 2002.
  Karneval afholdes at Taarbæk Nyt. Regnskab fremlagt og godkendt.
 5. Flagalleen regnskab pr. 31. december 2001.
  Regnskab godkendt.
 6. Medborgerhus. Kulturcenteret ved Martin Melchior har kontakt med Skolen for at tå indarbejdet anvendelse til medborgerhus i tilbygning til Skolen. Taarbæksamlingen, der har arkiv i en af de bygninger, der skal nedrives, har ligeledes kontakt til Skolen. Medborgerhus gøres fremover til et fast dagsordens punkt ved årsmødet.
 7. Valg af kasserer for Taarbæk Nyt.
  Willy Nielsen havde efter 25 år på posten ønsket af trække sig tilbage. En stor tak til Willy, der grundet ferie ikke kunne være tilstede. Redaktionen foreslog Ingvar Nielsen som ny kasserer. Ingvar Nielsen blev valgt.
 8. Valg af 2 revisorer.
  Kjeld Rasmussen og Willy Nielsen blev valgt.
 9. Udhængsskab. Niels Jensen kunne melde alt vel. Efter saltning var det lykkedes at bjærge ruder i sikkerhed i Kjelds garnskur nytårsaftensdag. Så der havde ikke været udgifter til nye glas.
 10. Sprøjtehus.
  Flagalleen havde lejet huset til depot for flag, kiler og andet forbrugsgods.
 11. Hvornår skal Taarbæk Nyt udkomme.
  Udsendelse af september nummeret drøftes med Havnen og Kulturcenter.

Bragt i Taarbæk Nyt 2002-2 side 23

2001 Årsmøde

Taarbæk Nyt. Årsmøde 2001. Mandag den 19. marts 2001 kl. 19.00 holdt Taarbæk Nyt årsmøde i Bindesbøll Huset med Ingvar Nielsen som mødeleder.

11 af de 12 partshavere var repræsenteret.

 1. Taarbæk Nyt regnskab. Villy Nielsen fremlagde det reviderede regnskab. økonomien var god og der var opnået en besparelse på 13.000,- kr. ved valg af fly trykker. Regnskabet blev godkendt.
 2. Udensognske medlemmer. Viktor Henriksen takkede foreningerne for indberetningerne. Der var i alt fundet 250 udensognske, der modtog Taarbæk Nyt, men ikke var medlemmer. ( Porto belaster regnskabet hårdt)
 3. Karneval 25. marts 2001. Karneval for børn afholdes af Taarbæk Nyt. Niels Jensen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskab blev godkendt.
 4. Flagalleen. Claus P. Nielsen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. Der var behov for oplagringsplads til flagstænger fra udvidelsen ad Edelslundsvej. Kurt Fredriksen tilbød en mindre plads på hans stejleplads. Der var planer om oplagring ved kirken og ved Sprøjtehuset. Ligeledes var der udarbejdet et projekt for oplagring på Jollehavnen. Her var opstået problemer. Stina Frank ville se på sagen.
 5. Sprøjtehuset. Flagalleen havde lejet huset af kommunen. Istandsættelse ville blive sat i gang, når det blev varmere i vejret.( til natten blev lovet minus 10 grader)
 6. Udhængsskab administreres i det daglige af Niels, Kjeld og Willy. Udhængsskab er kun til rådighed for Taarbæk Nyts parthavere.
 7. Netavis. Ann Boserup og Lars Blicher gennemgik netavisens muligheder og opfordrede til brug af netavisen.
 8. Eventuelt. Her blev drøftelser fra sidste årsmøde genoptaget om dels Tennis klubbens ønske om lokale udvidelse i Cottageparken og dels Kulturcenterets ønske om lokaler på Patricia. Foreningerne lovede løbende at orienterer Grundejer- og borgerforeningen om lokale tiltag. Foreningen ville søge at samordne Taarbæks interesser.

Mødelederen takkede for god ro og orden. Chefredaktør Niels Jensen afsluttede mødet.

Mødelederen.

Bragt i Taarbæk Nyt 2001-2 side 22

1998 Årsmøde

Referat af Taarbæk Nyts morgenkafferedaktionsbillardmøde i fodboldklubbens lokaler lørdag den 16. maj 1998 kl. 10.

Af de 10 tilknyttede foreninger under Taarbæk Nyt var de 9 repræsenteret: Taarbæk Kommunal- og Grundejerforening Taarbæk Idrætsforening Taarbækfiskernes sangforening Brage Taarbæk Sejlklub Taarbæk Tennisklub Taarbæk Vandskiklub Taarbæk Menighedsråd Taarbæk Boulesklub Taarbæk Fritidsfiskerlaug
Taarbæk Kulturcenter var ikke repræsenteret.

 1. Regnskabet for Taarbæk Nyt blev omdelt og gennemgået af Villy Gren. Godkendt med klapsalver.
 2. Niels Post kunne oplyse, at Taarbæk Nyt nr. 100 nummer udkommer til april 1999 og der skal laves et særligt jubilæumsnummer. For at festligholde begivenheden enedes man om at afholde en reception i Idrætsklubbens lokaler og invitere bestyrelsesmedlemmer med ægtefæller fra de tilknyttede foreninger, annoncører samt venner af bladet. Der var enighed om at afsætte 10-15.000 kr. til formålet. Foreningerne ville høre nærmere. Ligeledes fortalte Niels. at Taarbæk Idrætsforening har 90 års jubilæum den 23. august 1998, hvor der vil blive afholdt reception i klubhuset. Samtidig afholdes fodboldturneringer fra den 17. august og jubilæumsugen ud. Igen i år blev der opfordret til at meddele til Viktor Henriksen om ind- og udmeldelser fra udenbys medlemmer, så man ikke i årevis fremsender Taarbæk Nyt til tidligere medlemmer af foreningerne.
 3. Regnskabet for børnekarnevallet blev omdelt og dette blev godkendt med klapsalver. Der var stor tak til Niels og Kjeld for deres store arbejde med arrangementet.
 4. Regnskabet for Taarbæk Flagallé blev ligeledes godkendt. Der var enighed om at beholde opbevaringskassen til flagstængerne på amtets plads.
  ————————————-
  På utallige opfordringer var der ølpause. Ingvar Nielsen kunne i pausen fortælle om definitionen på et morgenkomplet, som ifølge prins Knud bestod af: 1 kop kaffe + 1 gl. dansk samt 2 pilsnere.
  ————————————-
 5. Forslaget om at anbringe en fælles aktivitetskalender i udhængsskabet blev nedstemt. I stedet kunne man i Taarbæk Nyt have en side med aktivitetsdatoer for foreningerne.
 6. Steen Skånstrøm foreslog, at hver klub i de stille måneder kunne sætte en side i udhængsskabet om hvem de var, og klubbens aktiviteter m.v. Alle enige i dette forslag.
 7. Der var ikke noget under Eventuelt.

Ingvar Nielsen sluttede mødet og takkede for god ro og orden ved Taarbæk Nyts årsmøde

Bragt i Taarbæk Nyt 1998-2 side 16

1997 Årsmøde

Årsmøde Taarbæk – Nyt 1997.

Lørdag den 3. maj afholdt Taarbæks sogne- og foreningsblad årsmøde i fodboldklubbens lokale ved Trepilelågen.

Redaktør Niels Jensen og kasserer Willy Nielsen havde traditionen tro sørget for morgen komplet.( en kop kaffe, en gammel dansk og 2 pilsner)

Indkaldelse med dagsorden var udsendt medio april.

Til dirigent valgtes Ingvar Nielsen.

Kasserer Willy Nielsen Fremlagde regnskab for l996. Regskahet blev godkendt , hvorefter der blev givet decharge.

Næste punkt var Flagalleen, der er refereret under denne.

Til revisor for dels Taarbæk – Nyt og dels Flagalleen blev Kjeld Rasmussen valgt.

Sekretæren Viktor Henriksen anmodede alle foreninger om også at give meddelelse om udmeldte medlemmer. Han modtager en stadig strøm af nye medlemmer, men aldrig en udmeldelse eller sletning. Forholdet havde kun interesse for udensognske medlemmer, da Taarbæk Nyt var et sogneblad, der blev omdelt til alle i sognet. Forsendelse til medlemmer uden for sognet belastede økonomien hårdt, så der var ingen grund til at sende til ikke mere medlemmer. De berørte foreninger lovede at arbejde med sagen.

Taarbæk Nyt havde afholdt børnekarneval på skolen og havde over 1997 regnskabet afholdt alle udgifter.

Fælles udhængsskab var vel opsat og i brug. I løbet af sommeren skulle det have en gang maling for at modstå vinteren. Udhængsskab er forbeholdt de foreninger der er tilknyttet Taarbæk Nyt. Kommercielle opslag som, lejlighed til leje, henvises til Taarbæk Mejeri og Havnekioskens skabe. Standard størrelse for ophæng er A4, men Thorkild kan, når der er plads, godt få opsat A3.

Dirigenten.
Bragt i Taarbæk Nyt 1997-2 side 10

1996 Årsmøde

Lørdag den 27.april 1996 afholdt Taarbæks sogne- og foreningsblad årsmøde i fodboldklubbens lokaler ved Trepilelågen.
Redaktør Niels Jensen havde, som vanligt sørget for morgen komplet. Kassereren Willy Nielsen fremlagde det reviderede regnskab for kalenderåret 1995.

Efter spørgsmål, der kunne besvares med henvisning til foreningernes lidt ujævne indbetalinger, blev regnskabet godkendt, hvorefter forsamlingen efterfølgende gav decharge.

Til revisor blev Kjeld Rasmussen genvalgt.

Sekretær Viktor Henriksen oplyste, at grundet de voksende posttakster var det af stor vigtighed, at udmeldelser af udensognske medlemmer blev meddelt Taarbæk Nyt. Da Taarbæk Nyt også er et sogneblad, der omdeles til alle i sognet, er udmeldelser, adresse ændringer, indmeldelser indenfor sognet uden betydning.

Der blev nedsat et udvalg vedrørende udhængsskab.

Taarbæk Flagalle, der hidtil har været administreret af Taarbæk Nyt, stod overfor en istandsættelse og eventuel udvidelse, derfor var det nødvendigt at Flagalleen fik et selvstændigt regnskab. Der blev oprettet en selvstændig forening.

Til formand valgtes Niels Jensen, til kasserer Claus Nielsen og til revisor Kjeld Rasmussen.

Flagalleen vil forsøge at opbygge sin økonomi ved engangsbidrag, livsmedlemsskab og personlige medlemsskaber med årligt kontingent.

Under eventuelt overbragte Ulla Seheel en hilsen fra Ingrid Wiggers, Georg Nielsen og Carl C. Skånstrøm, som hun nyligt havde besøgt på Baunehøj.

Ingvar Nielsen, dirigent

Bragt i Taarbæk Nyt 1996-2 side 12

1995 Årsmøde

Generalforsamling i Taarbæk Nyt

Lørdag den l8.februar kl. 10.30 afholdt Taarbæk—Nyt, Taarbæks største avis, din lokal avis, generalforsamling i Sportsforeningens lokaler ved Trepilelågen.

Næsten samtlige udgivere var repræsenteret.
Kassereren, Willy Nielsen, fremlagde, det af revisor Kjeld Rasmussen påtegnede regnskab. Regnskabet viste en god økonomi og blev godkendt.

Sekretær, Viktor Henriksen, redegjorde for uddelingen udenfor sognet. Der var meget ros til Viktor for hans store arbejde og forståelse for det efterslæb, der altid ville opstå ved flytning. Viktor anbefalede, at der ved manglende modtagelse blev rettet henvendelse direkte til ham.

Taarbæk—nyt har udviklet sig til en paraplyorganisation, der under sin skærm har taget børnekarnevallet, Taarbæk Flagalle og andre fælles kommunikations forhold, såsom fælles udhængsskab.

For Flagalleen ville der blive søgt gennemført et vedligeholdelsesprogram fra foråret 1995, ligesom en udvidelse af Flagalleen langs Edelslundsvej op til Kirken ville blive forsøgt igen.

Med udgang i den gode økonomi stillede Taarbæk Nyt en garantisum på kr.2.000,- for et arrangement den 4.maj om aftenen på Havnen.

Taarbæk Nyt bød ved mødet på ”Morgenkomplet” hvilket ifølge arveprins Knud bestod af en kop kaffe, en Gammel Dansk og to pilsner. Der blev levet fuldt op til målsætningen, jeg fik to kopper kaffe og ———. Hjemturen over de lerede skråninger, grundet den manglende trappe, forløb efter omstændighederne godt.

Som dirigent ved generalforsamlingen vil jeg gerne her igen udtrykke en stor tak til chefredaktør Niels Jensen, regnskabschef, Willy Nielsen og sekretær Viktor Henriksen for det arbejde de udfører med udgivelsen af Taarbæk Nyt og de mange opgaver der løses udover bladudgivelsen.

Taarbæk Nyt kan glæde sig over mange klager over manglende modtagelse, for små typer, alt sammen noget der viser at bladet blive læst.
Og så har Niels Jensen fået ros af vor borgmester, Kai Aage Ørnskov ”Det er et godt lille blad De laver”

Ingvar Nielsen
Dirigent.

Bragt i Taarbæk Nyt 1995-1 side 7